Hlavné menu

06.08.2019

Opatrovateľská služba už aj v malých obciach

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR spúšťa v poradí už štvrtý projekt na podporu opatrovateľských služieb. Tentokrát bude výlučne určený pre malé slovenské obce, ktoré majú maximálne 1000 obyvateľov. Doteraz projektové peniaze totiž čerpalo len minimum z nich.
 

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby je ďalším počinom, ktorým chceme docieliť, aby čo najviac odkázaných ľudí zotrvávalo v domácom prostredí. A to aj v tých malých obciach, ktoré túto sociálnu službu práve pre nedostatok financií neposkytujú. Prax totiž ukázala, že z celkového počtu 1890 obcí do 1000 obyvateľov, má opatrovateľskú službu iba 351 z nich. To predstavuje len 18,6%.

Hlavným cieľom je teda zvýšenie dostupnosti a komfortu terénnej opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, a pre seniorov. „Som rád, že sa podarilo zrealizovať projekt aj v malých obciach, pre ktoré bolo opatrovanie v domácom prostredí veľkým problémom. Domáce prostredie je predsa len pre mnohých tou najlepšou alternatívou. Odkázaní ľudia si to bezpochyby zaslúžia,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Projekt je určený verejným poskytovateľom sociálnych služieb vo všetkých obciach na Slovensku do 1000 obyvateľov. Finančná čiastka vyčlenená na projekt je takmer 5 miliónov eur s predpokladanou možnosťou čerpania finančných prostriedkov do mája 2021. Žiadateľom bude poskytnutá finančná podpora na mzdy opatrovateliek vo výške 570 eur na jedno pracovné miesto na plný pracovný úväzok. Obec môže využiť i možnosť finančnej podpory pre maximálne dve pracovné miesta. Pripúšťa sa aj kombinácia polovičných pracovných úväzkov.

„V malých obciach chceme podporiť proces zmeny vnímania a poskytovania sociálnych služieb, a to v odklone od modelu z tradičnej starostlivosti v klasických zariadeniach,“ približuje generálna riaditeľka Implementačnej agentúry MPSVR SR Ing. Zuzana Borgulová s tým, že podrobnosti k projektu sú zverejnené na webovej stránke www.nptos.gov.sk

MPSVR SR pod vedením ministra Jána Richtera po prvýkrát v histórii rozhodlo o projektovom spolufinancovaní opatrovateľských služieb v roku 2014. Odvtedy sme z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu prostredníctvom troch projektov prispeli na opatrovanie odkázaných ľudí v domácom prostredí sumou viac ako 140 miliónov eur. Treba zdôrazniť, že projektová podpora je podpora doplnková. Zabezpečovanie sociálnych služieb je totiž už viac ako 15 rokov originálnou kompetenciou obcí, kde sú zdrojové predpoklady vytvorené daňovým prerozdeľovacím systémom – teda posilnením vlastných daňových príjmov obcí po uskutočnenej fiškálnej decentralizácii.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk