Hlavné menu

27.05.2016

Periodická správa na výbore OSN pre práva dieťaťa

Výbor OSN pre práva dieťaťa prerokoval Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike. Delegáciu Slovenskej republiky viedol štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.
 

Zástupcovia Slovenskej republiky poskytli v rámci dialógu s Výborom odpovede na otázky týkajúce sa rôznych aspektov života detí na Slovensku. Výbor OSN pre práva dieťaťa bude v najbližších dňoch Slovenskej republike adresovať zoznam záverečných odporúčaní, ktorých zámerom je posilniť mieru implementácie Dohovoru o právach dieťaťa v potrebných oblastiach.

Slovenská republika, ako zmluvná strana Dohovoru o právach dieťaťa, predložila v októbri 2013 Konsolidovanú tretiu, štvrtú a piatu periodickú správu o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v Slovenskej republike príslušnému monitorovaciemu orgánu, ktorým je Výbor OSN pre práva dieťaťa. Periodickú správu Výbor OSN pre práva dieťaťa prerokoval v dňoch 24. a 25. mája 2016 v Ženeve na svojom 72. zasadnutí.

Výbor OSN pre práva dieťaťa je orgán zložený z 18 nezávislých expertov. Jeho úlohou je monitorovanie implementácie Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Pri posudzovaní pokroku implementácie je pre Výbor kľúčová nielen samotná periodická správa a informácie poskytnuté zástupcami príslušnej krajiny na prerokovaní, ale aj tzv. alternatívne správy vypracované mimovládnymi organizáciami a nezávislými inštitúciami.

V delegácii mali okrem ministerstva práce zastúpenie aj rezort školstva, zdravotníctva, spravodlivosti, vnútra, zahraničných vecí a európskych záležitostí , ako aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk