Hlavné menu

03.12.2014

Podpora osôb so zdravotným postihnutím

Podpora práv osôb so zdravotným postihnutím a ich integrácia do spoločnosti je neoddeliteľnou súčasťou politiky vlády SR. Aj preto bolo jednou z kľúčových úloh rezortu práce pripraviť Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020.
 

Program definuje úlohy a opatrenia, ktoré majú zabezpečiť pokrok v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím uznaných Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Ide o opatrenia v rôznych oblastiach, ktoré riešia napr. bezbarierový prístup osôb so zdravotným postihnutím do inštitúcií verejnej správy, bezproblémový prístup k doprave a informáciám, zabezpečujú im právo na vzdelanie bez diskriminácie či napomáhajú ich začleňovaniu na trh práce. Na jeho príprave spolupracovali zástupcovia ministerstiev a dotknutých štátnych inštitúcií s reprezentatívnymi organizáciami, ktoré zastupujú osoby so zdravotným postihnutím.

Od marca 2013 pôsobí na MPSVR SR Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Okrem toho, že sa podieľa na realizácii Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach života, slúži ako kontaktné miesto pre verejnú správu a občiansku spoločnosť, zbiera štatistické údaje o osobách so zdravotným postihnutím, či navrhuje legislatívne zmeny.

Aj v tento Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím ďakuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR všetkým reprezentatívnym organizáciám osôb so zdravotným postihnutím za aktívnu spoluprácu ako pri tvorbe materiálov, tak aj pri pripomienkovaní kľúčových dokumentov v roku 2014. V roku 2015 sa rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, budeme držať pravidla „Nič o nás bez nás“, ktoré vyplýva z čl. 4 ods. 3 Dohovoru.

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1981 na 3.12. a odvtedy si ho pripomíname každý rok. Základným cieľom tohto významného dňa je podporovať práva osôb so zdravotným postihnutím a ich integráciu do spoločnosti v politickej, sociálnej, ekonomickej oblasti a kultúrnom živote.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk