Hlavné menu

06.11.2020

Pomáhame nocľahárňam, zariadeniam pre ľudí bez domova

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už počas prvej vlny podalo pomocnú ruku bezdomovcom, ale aj poskytovateľom sociálnych služieb. Nepretržito počas celého trvania pandémie kontroluje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb a prijíma nové opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy.
 

Nocľahárne poskytujú sociálnu službu klientom, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. V súčasnosti je v Slovenskej republike registrovaných 53 nocľahární, ktoré sú zriadené verejnými aj neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb. Ich kapacita je 1 264 miest. Ministerstvo práce v tomto roku poskytlo zo svojho rozpočtu zatiaľ 1 444 678 eur na ich fungovanie.

Počas krízovej situácie v dôsledku COVID – 19 rezort práce prijal niekoľko opatrení. Zvýšil finančný príspevok na jedno miesto v nocľahárni o 30 eur, teda na 150 eur mesačne a umožnil im celodennú prevádzku. „ Prijali sme aj také kroky, vďaka ktorým nemusia poskytovatelia sociálnych služieb vrátiť finančný príspevok za neobsadené miesta. Tieto finančné prostriedky predstavujú 1 100 000 eur a podľa bežného režimu by ich zariadenie sociálnych služieb muselo vrátiť ministerstvu. Teraz ich mohli poskytovatelia využiť napríklad na mzdy“, povedala štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková. Neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb ministerstvo považuje počas krízovej situácie za obsadené, vďaka čomu poskytovatelia nemusia finančný príspevok vrátiť.

Poskytovatelia sociálnych služieb mohli už od prvej vlny žiadať ministerstvo o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci najviac vo výške 15 000 eur. Aktuálne tento limit neplatí a zariadenia môžu požiadať o väčšie množstvo peňazí. Dotáciu možno využiť aj na zabezpečenie ubytovania pre ľudí bez domova, ale aj na vytvorenie karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova.

Určení poskytovatelia sociálnych služieb sú v čase mimoriadnej situácie vyhlásení za subjekty hospodárskej mobilizácie, čím majú uloženú pracovnú povinnosť, môžu požiadať príslušný okresný úrad o doplnenie ľudských zdrojov alebo vecných prostriedkov, vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a výdavky na opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 2 až 9 sú hradené z rezervy štátneho rozpočtu.

V rámci celoplošného testovania bolo a najbližší víkend bude umožnené prijímateľom sociálnych služieb ambulantnou formou nad 10 rokov veku a zamestnancom všetkých druhov a foriem sociálnych služieb testovanie priamo v mieste poskytovania sociálnej služby. V tejto súvislosti ministerstvo pripravilo usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ambulantnou formou a nocľahární v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 16/2020 z 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia k režimu vstupu osôb do priestorov zariadení.

Týmto usmernením ministerstvo informuje, aby sa pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení ambulantnou formou postupovalo nasledovne:

  • pri prvom nástupe sa klient a zamestnanec preukáže prevádzkovateľovi zariadenia potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR.

  • v prípade, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu do priestorov zariadení, je potrebné, aby sa pri vstupe preukázal príslušným dokladom ( napr. lekárska dokumentácia, preukaz ŤZP a pod. ) alebo potvrdením o výnimke od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

  • v čase od 2. novembra 2020 do 9. novembra 2020 sa zakazuje vstup do vonkajších aj vnútorných priestorov sociálneho zariadenia aj sprevádzajúcej osobe klienta, pokiaľ sa nepreukáže potvrdením o negatívnom teste na Covid-19, dokladom alebo potvrdením o výnimke

  • poskytovatelia sociálnych služieb sú povinní na všetky vstupy viditeľne umiestniť oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu.

Ministerstvo práce si veľmi váži ľudí z prvej línie, medzi ktorých patria aj poskytovatelia sociálnych služieb krízovej intervencie a iní sociálni pracovníci, ktorí odvádzajú v teréne statočnú prácu a pracujú s náročnou cieľovou skupinou ľudí bez domova, obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít, závislých a ďalších. Títo ľudia zohrávajú v náročnom teréne veľmi zásadnú úlohu v zvládnutí situácie a rezort práce robí všetko pre to, aby čo najviac ochránil a odmenil týchto zamestnancov.

Usmernenie k poskytovaniu sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ambulantnou formou a nocľahární po celoplošnom testovaní k 3. 11. 2020 (PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk