Hlavné menu

16.10.2020

Pomáhame zariadeniam sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v snahe predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu infikovaných zamestnancov a klientov v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) prijalo a stále prijíma rad opatrení na pomoc týmto ohrozeným skupinám. Jedným z nich je preplácanie doplatkov za vitamín D3 pre zamestnancov a klientov ZSS od októbra tohto roka až do konca februára 2021. Rezort práce zároveň robí maximum pre to, aby zamestnanci ZSS boli adekvátne ocenení za všetko to, čo aj nad rámec svojich povinností, pracovného času a na úkor svojich rodín robia pre odkázaných spoluobčanov.
 

Vláda na svojom zasadnutí začiatkom októbra schválila nariadenie, ktoré rezortu práce umožňuje odmeniť zamestnancov v oblasti sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom jednorazovej dotácie na tzv. „mimoriadne odmeny“ a to za kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností v čase krízovej situácie, keď títo zamestnanci mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečovali potreby najzraniteľnejších skupín obyvateľstva bez ohľadu na okolnosti, vrátane bezprostredného ohrozenia ochorením COVID – 19. „Takmer 41 000 ľuďom vyplatíme mimoriadnu odmenu vo výške približne 400 eur v čistom v ich októbrovej, najneskôr novembrovej mzde, pričom sme prispôsobili proces vyplácania tak, aby sa odmena čo najrýchlejšie dostala k svojmu prijímateľovi. To znamená, hneď, ako nám príde žiadosť, posielame peniaze,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V ZSS zavádza rezort aj nové preventívne opatrenie. Od októbra 2020 až do konca februára 2021 bude preplácať zamestnancom a klientom ZSS doplatky za vitamín D3. Ten je nevyhnutný pre správne fungovanie organizmu ako celku. „Vitamín D3, ktorý v dávkach 800 až 1000 IU jednotiek denne, môže veľmi preventívne napomôcť k tomu, aby sa človek nenakazil covidom, a ak sa už nakazí, podľa všetkých štúdií má oveľa lepší priebeh ako tí, ktorí nemajú dostatok vitamínu D3,“ doplnil minister Krajniak.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pokračuje v zásobovaní zariadení sociálnych služieb ochrannými osobnými pomôckami a antigénnymi testami a prijíma ďalšie opatrenia, ktorými chce pomôcť zamestnancom starajúcim sa o iných ľudí. V prípade, že je celé zariadenie sociálnych služieb v karanténe a zamestnanec nemôže ísť domov, pretože by mohol nakaziť svojich blízkych, zamestnávateľ mu zabezpečí náhradné ubytovanie, ktoré rezort práce preplatí. „Ďalšia vec, ktorú zavádzame je, že budeme vyplácať „infekčný“ príplatok 200 eur mesačne v čistom pre každého takého zamestnanca. Tí zamestnanci si naozaj zaslúžia naše poďakovanie, poďakovanie celej spoločnosti, lebo tí pozitívni zamestnanci, ktorí nemali príznaky, sa starali o klientov, ktorí boli pozitívni“ uzavrel šéf rezortu práce Milan Krajniak.

Od mája tohto roka sa novelou zákona o sociálnom poistení zabezpečilo, aby zamestnanci, ktorí sa pri výkone povolania nakazili COVID-19, mohli byť posúdení za účelom priznania nároku na úrazový príplatok. Ten je vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu a takému zamestnancovi je spolu s nemocenským poskytnutých 80 % jeho hrubého príjmu. Návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu odobrila vláda, zjednodušuje proces vyplatenia tohto úrazového príplatku. Pri posudzovaní nároku na úrazový príplatok v prípade zamestnanca chorého na COVID-19 bude podmienka choroby z povolania splnená potvrdením zamestnávateľa, že jeho zamestnanec ochorel na pracovisku pri výkone svojej profesie. V tomto prípade už nebudú potrebné ďalšie kroky.

Bližšie informácie k jednotlivým dotáciám, o ktoré môžu žiadať poskytovatelia sociálnych služieb v zariadeniach, sú zverejnené na stránke MPSVR SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk