Hlavné menu

20.01.2021

Pomohli sme 24 000 zamestnancom materských škôl sumou 58,8 mil. eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podalo v roku 2020 pomocnú ruku aj materským školám. V snahe zmierniť negatívne dopady koronakrízy sme rozšírili prvú pomoc o materské školy, ktoré tak mohli žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov. Vďaka tejto pomoci sa nám podarilo ochrániť až 23 967 pracovných miest a súčasne pomôcť rodičom zabezpečiť starostlivosť o deti v predškolských zariadeniach.
 

Materské školy mohli od júla 2020 žiadať o príspevok na udržanie zamestnanosti. S cieľom vyjsť v ústrety materským školám, ktoré nemali elektronické certifikáty NASES a plánovali si o ne požiadať, aby mohli čerpať finančnú pomoc, sme predĺžili termín podávania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku až do 31. decembra 2020.

Pomoc bola určená nielen pre materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj cirkevné a súkromné materské školy. Prostredníctvom projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ sme pomohli udržať pracovné miesta v 162 materských školách z Bratislavského samosprávneho kraja a 2 536 škôlkach z ostatných častí Slovenska. Celkovo sme tak podporili 2 698 materských škôl zo všetkých regiónov Slovenska v celkovej výške 58 767 582 eur.

„Som veľmi rád, že sme na tomto úspešnom projekte mohli spolupracovať s ministerstvom školstva. K 13. januáru sme vyplatili pomoc takmer 90% materských škôl a v našej pomoci pre ľudí pokračujeme v spolupráci s rezortom školstva ďalej“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 percent hrubej mesačnej mzdy, najviac do výšky 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom s nástupom práce najneskôr 1. marca 2020. Príspevok je vyplácaný za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Podmienkou je, že ku dňu podania žiadosti zamestnanci neboli vo výpovednej dobe.

Projekt „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách“ pripravil rezort práce v spolupráci s rezortom školstva a je spolufinancovaný z prioritnej osi 3 Zamestnanosť operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce. Ministerstvo školstva naň poskytuje finančné prostriedky a metodickú podporu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk