Hlavné menu

29.05.2020

Postupné zmierňovanie opatrení v sociálnych službách

Kompetentné inštitúcie a autority v SR boli 23.3. nútené operatívne reagovať na mimoriadnu situáciu a v záujme bezpečnosti klientov, zamestnancov aj ich príbuzných rozhodli o pozastavení poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou.
 

Prísne pravidlá na ochranu tých najzraniteľnejších boli postupne v koordinácií s poskytovateľmi a zriaďovateľmi sociálnych služieb nastavené aj pre pobytové zariadenia. Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu sa po viac ako dvoch mesiacoch opatrenia zmierňujú - a to tak v denných, ako aj v ambulantných sociálnych službách.

MPSVR SR si celý čas uvedomuje, že v zariadeniach sociálnych služieb boli v dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 prijaté viaceré obmedzenia, ktoré kladú zvýšené nároky nielen na samotné zariadenia a ich zamestnancov, ale vyžadujú si aj vysokú mieru trpezlivosti od samotných klientov a ich rodinných príslušníkov. Samozrejme, obmedzujúce opatrenia nie sú realizované na základe svojvôle nášho ministerstva, zriaďovateľov alebo poskytovateľov sociálnej služby, ale sú aj výsledkom celkovej mimoriadnej situácie v nadväznosti na viaceré opatrenia prijaté Úradom verejného zdravotníctva SR.

Vzhľadom na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19, a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami, pripravilo naše ministerstvo vo veľmi úzkej súčinnosti s organizáciami zastupujúcimi poskytovateľov sociálnych služieb (najmä AOPSS ,APSS a Sociofórum) a zástupcami samosprávnych orgánov (Združenie SK8, ZMOS, či ÚMS) plán postupného uvoľňovania prijatých opatrení. Návrh prerokovala Koordinačná pracovná skupina MPSVR SR zložená zo zástupcov týchto organizácií.

Plán predpokladá postupné uvoľňovanie opatrení tak, aby už v najbližších dňoch klienti a ich rodinní príslušníci pozitívne pocítili ich zmiernenie. Samotná jeho realizácia však musí byť schválená príslušnými odborníkmi v oblasti epidemiológie, ktorým bude náš návrh predložený. Preto sa ním bude zaoberať konzílium na Úrade vlády SR v pondelok 1. júna.

Ide nielen o znovuotvorenie pozastavených služieb, ale aj o postupné zmierňovanie opatrení v službách, ktoré sú stále v prevádzke. Následne by sa zmierňovanie opatrení malo začať realizovať od stredy 3. júna.

K uvoľňovaniu opatrení v sociálnych službách je však nevyhnutné pristupovať veľmi opatrne, nakoľko sú poskytované ľuďom s vysokými zdravotnými rizikami.

Konkrétne termíny a opatrenia budú rozdelené do 4 etáp. Predpokladáme, že sociálne služby by sa mohli priblížiť k štandardnému fungovaniu už od 1.júla tohto roka.

Napriek tomu prevádzky zostanú v určitom pohotovostnom režime, ktorý sa musí aktivovať pri akomkoľvek zhoršení situácie alebo pri zvýšení rizika nad akceptovateľnú hranicu.

Aj v prípade schválenia plánu by však klienti a ich rodinní príslušníci mali v záujme ochrany ostatných klientov rešpektovať obmedzujúce opatrenia, ktoré s ohľadom na podmienky a možnosti konkrétneho zariadenia stanoví poskytovateľ sociálnej služby.

„ Rada by som upozornila, aby príbuzní ZŤP osôb mali na zreteli fakt, že uvoľňovanie opatrení môže paradoxne najviac ohroziť ťažko zdravotne postihnutých . V eufórii otvárania sa im tak môže stať, že podcenia riziko nákazy. Očakávam 2 vlnu . Chcem rodičov, resp. príbuzných ťažko zdravotne postihnutých deti a seniorov požiadať, aby v prípade, že využívajú ambulantnú formu, t.j denne dochádzajú do zariadenia, dbali na to s kým sa stretávajú, a tak neohrozili iných klientov,“ apeluje štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gáborčáková.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk