Hlavné menu

17.03.2020

Pracovná a sociálna oblasť v súvislosti s koronavírusom

V aktuálnej situácii, ktorá súvisí so šírením ochorenia COVID-19, vyzýva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zamestnávateľov, aby tam, kde je to možné, umožnili zamestnancom pracovať z domu.
 

Po vyhlásení núdzového stavu sa začali na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR obracať mnohí zamestnanci, ktorí nevedia, ako majú postupovať v komunikácii so zamestnávateľom, ak sa boja chodiť do práce a podobne. Ministerstvo preto vyzýva zamestnávateľov, aby umožnili ľuďom pracovať z domu, pokiaľ je to možné. „Tam, kde nie je možné pracovať z domu, prosíme ich, aby vykonali na pracovisku všetky preventívne opatrenia, aby sa zabránilo šíreniu ochorenia COVID-19. Aby napríklad zabezpečili rúška, rukavice, ochranný odev, dezinfekčné mydlá, alebo aby pravidelne dezinfikovali pracovisko. Všetko samozrejme závisí od druhu profesie, možných rizík a materiálnych možností zamestnávateľa,“ približuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Zamestnávateľ a zamestnanec majú podľa Zákonníka práce viacero možností ako sa v tejto mimoriadnej situácii dohodnúť, aby sa na pracovisku predišlo šíreniu ochorenia COVID-19. Okrem práce z domu prichádza do úvahy čerpanie dovolenky alebo náhradného voľna, ak ho zamestnanec má nevyčerpané. Zamestnávateľ môže zvoliť aj zmenu rozvrhu pracovných zmien alebo sa so zamestnancom dohodne na pracovnom voľne s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr. „V osobitnom prípade môže ísť aj o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Ide o prípad, keď mal zamestnanec naplánované zmeny a zamestnávateľ mu oznámi, že mu prácu nepridelí a zamestnancovi patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Zákonník práce neobsahuje časové obmedzenie trvania tejto prekážky v práci, a teda je na rozhodnutí zamestnávateľa, v akom rozsahu toto opatrenie v tomto prípade použije,“ hovorí minister. Dodáva, že je to najmä na dohode zamestnávateľa so zamestnancom, aký režim si v tejto krízovej situácii dohodnú. Zároveň však zdôrazňuje, že samotný strach z nákazy, ktorý dnes pociťuje takmer každý, nie je dôvodom pre odmietnutie vykonávania práce a opustenie pracoviska.

Aj napriek týmto možnostiam nám zamestnanci avizujú, že ich zamestnávatelia navádzajú, aby si vybavili u lekára dočasnú pracovnú neschopnosť. „Lekári môžu PN-ku vypísať len vtedy, ak je to medicínsky opodstatnené. Podľa záverov krízového štábu je to bez medicínskeho opodstatnenia možné iba u učiteľov a sociálnych pracovníkov. Upozorňujeme preto zamestnávateľov, aby nenavádzali svojich zamestnancov na takúto činnosť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny.

Sociálna poisťovňa predlžuje aj čerpanie ošetrovného, ktoré sa vypláca maximálne v dĺžke 10 dní. Avšak vzhľadom na mimoriadnu situáciu prizná Sociálna poisťovňa ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa do dovŕšenia 11. roku jeho veku počas celého 14-dňového obdobia, v rámci ktorého budú školy a predškolské zariadenia uzavreté. „Upozorňujeme ale rodičov, že ak požiadali o ošetrovné ešte pred 16. marcom 2020 a chcú ho poberať aj po tomto termíne, aby podali novú žiadosť. Môžu tak urobiť aj spätne, o peniaze neprídu,“ dodáva Ľubomír Vážny. Sociálna poisťovňa poistencov vyzýva, aby pri žiadaní o dávku ošetrovné využívali prednostne elektronický spôsob podávania. Ak by sa nútené voľno pre školy malo predĺžiť, ministerstvo práce bude hľadať možnosti, aby rodičia neboli zaťažení byrokraciou pri opakovanom čerpaní ošetrovného. „Ak by došlo k tomu, že by sa nútené školské voľno malo predlžovať, je potrebné urobiť všetko pre to, aby sme rodičov nezaťažili ďalšími administratívnymi úkonmi, zvlášť v čase, keď je záujem, aby styk so Sociálnou poisťovňou bol čo najviac obmedzený," hovorí minister Richter.

Opatrenia k zabráneniu šírenia ochorenia COVID-19 urobilo aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Od 16. marca 2020 sa zmenili úradné hodiny na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Služby budú poskytovať od 8:00 do 11:00. „V tomto čase je možné navštíviť úrady, fungovať však budú len vo vstupných priestoroch a budú len prijímať žiadosti. Odporúčame klientom komunikovať s úradom prioritne telefonicky alebo mejlom, poprípade poštou,“ ozrejmuje generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič. Dodáva, že pri práci s nezamestnanými evidovanými sú prerušené všetky aktivity, ako napr. poradenstvá, školenia a výberové konania. Nezamestnaní tak nemajú dôvod navštevovať úrady práce. „Ak sa potrebujú evidovať, odporúčame im urobiť to mejlom do 7 dňa od ukončenia pracovného pomeru. Takáto žiadosť nemusí byť podpísaná,“ spresňuje generálny riaditeľ.

Na aktuálnu situáciu zareagovalo MPSVR SR aj vydaním pokynu, aby verejní aj neverejní poskytovatelia sociálnych služieb pokračovali v poskytovaní sociálnej služby aj počas tohto obdobia. Pobytové zariadenia sociálnych služieb tak majú neprerušenú prevádzku. V prípade ambulantných sociálnych služieb sme zase prijali opatrenie, ktoré aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb privítala a vyhodnotila ako veľmi dobré. „ Budeme financovať tieto zariadenia bez ohľadu na to, koľko klientov ich reálne bude navštevovať. Inými slovami, za toto obdobie nebudeme požadovať, aby nám vykazovali dochádzku tak, ako to stanovuje zákon. Budeme považovať túto podmienku zákona za splnenú až dokedy nepominie mimoriadna situácia,“ zdôrazňuje štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk