Hlavné menu

05.12.2018

Pracovné stretnutie o sociálnom podnikaní na Gemeri

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s neziskovou organizáciou EPIC v rámci projektu Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (Interreg Europe – SOCENT SPAs) začiatkom decembra usporiadalo ďalšie regionálne stretnutie stakeholderov na Gemeri, tentokrát v Rimavskej Sobote.
 

Na stretnutí sa zišlo vyše 20 aktérov z oblasti sociálnej ekonomiky – zástupcov samospráv z regiónu Gemera, neziskových organizácií, ale aj košického samosprávneho kraja, a regionálnych centier sociálnej ekonomiky.

Stretnutie sa začalo prezentáciami aktuálnych tém v oblasti sociálnej ekonomiky – Barbora Tholtová, za projektového partnera neziskovú organizáciu EPIC, účastníkov oboznámila s cieľmi a aktivitami projektu. Za projektového partnera MPSVaR SR vystúpila Kristína Petrovičová, ktorá prezentovala nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, vrátane finančných nástrojov ako aj samotného procesu registrácie sociálnych podnikov. Pre účastníkov boli dôležité aj informácie o službách, ktoré poskytujú novo otvorené regionálne centrá sociálnej ekonomiky, v rámci národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky. V neposlednom rade Lucia Bárdošová, CEROGEMA n.o., predstavila aktuálny pohľad na existujúce sociálne podniky na Gemeri v rámci stratégie podpory najmenej rozvinutých okresov na Slovensku.

Počas následnej interaktívnej diskusie mali účastníci možnosť vymeniť si skúsenosti a ambície v oblasti sociálneho podnikania – medzi nimi boli aj takí, ktorí už rozbehli alebo zvažujú otvorenie (obecného) sociálneho podniku. V diskusii zhodnotili aj potenciál a výzvy pre budúci rozvoj sociálnej ekonomiky na Gemeri – účastníci sa vyjadrili, že potenciál vidia v sociálnom podnikaní v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu a služieb so zapojením dlhodobo nezamestnaných ľudí z regiónu. Bude však potrebné umožniť pracovnú integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva ,ako aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. Účastníci tiež zdôraznili potrebu budovania partnerstiev a vzájomnú koordináciu medzi obcami na úrovni mikroregiónov, ako aj diverzifikáciu zameraní hospodárskej činnosti budúcich sociálnych podnikov.

Návrhy a informácie, ktoré zazneli na pracovnom stretnutí v Rimavskej Sobote, poslúžia ako dôležitý vklad zúčastnených strán pre tvorbu akčného plánu rozvoja sociálneho podnikania na Gemeri.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk