Hlavné menu

09.07.2020

Pred druhou vlnou pandémie pomáhame chrániť najzraniteľnejších

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) sa pripravuje na príchod druhej vlny pandémie koronavírusu a robí ďalšie kroky, ktorými chce ochrániť najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov – klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS).
 

Napriek tomu, že sa Slovensko aktuálne nachádza v 5. fáze uvoľňovania opatrení, MPSVR nepodceňuje situáciu a už dnes je pripravené na možný opätovný negatívny vývoj situácie. „Trinástym júnom sa skončil núdzový stav, počas ktorého sme mohli zadarmo zabezpečiť osobné ochranné pomôcky pre zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie zo zásob štátnych hmotných rezerv. V zásobovaní však pokračujeme ďalej, lebo ochrana a zdravie klientov a zamestnancov zariadení sú pre nás prvoradé“, povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

K dnešnému dňu dal rezort práce 90 000 zamestnancom a klientom ZSS k dispozícii 4 200 000 ochranných rúšok, 185 600 chirurgických rukavíc, 30 000 respirátorov, 15 000 ochranných okuliarov, 5 155 ochranných oblekov a 2 790 litrov dezinfekcie. Celková pomoc pre ZSS (ochranné pomôcky, humanitárna pomoc a zvýšené príspevky pre ZSS) doteraz predstavuje sumu 10 093 627,50 eur.

Vzhľadom na lokálny nárast počtu osôb s ochorením COVID-19 ako aj predpoklad príchodu druhej vlny pandémie pripravilo ministerstvo usmernenie, ktorým upravuje osobitné odporúčania nad rámec podmienok bežného chodu zariadení pre prípad výskytu COVID-19 v zariadeniach sociálnych služieb v súlade s aktuálnym usmernením ÚVZ č. OE/3449/99812/2020.

Týmto usmernením ministerstvo odporúča:

  • vyhodnotiť prijaté „protikoronové“ opatrenia, odstrániť prípadné nedostatky, pripraviť krízové plány pre II. vlnu pandémie a zadefinovať opatrenia v prípade zhoršenia situácie;
  • vytvoriť 14-dňovú rezervu ochranných pomôcok na základe odporúčaných noriem. Rezerva vznikne tak, že sa k vypočítanej bežnej dennej spotrebe pripočíta zvýšená spotreba počas pandémie. Táto zásoba má slúžiť výhradne pre prechodné pokrytie zvýšenej spotreby alebo na prekrytie výpadku dostupnosti prostriedkov na trhu;
  • požadovať pri prijímaní nového klienta potvrdenie o jeho bezinfekčnosti alebo test na COVID-19 s negatívnym výsledkom (nie starším ako 48 hodín), alebo preventívne (najdlhšie na 14 dní) oddeliť tohto klienta od ostatných v zariadení;
  • zakázať návštevy osobe s trvalým pobytom v okrese so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19;
  • návštevy bezkontaktným stykom (bez fyzického kontaktu s klientom – objatia, bozky, podania rúk);
  • zrušiť skupinové terapie a organizovanie spoločenských podujatí pre klientov.

Všetky opatrenia v usmernení majú odporúčací charakter a je na zodpovednosti každej riaditeľky a riaditeľa, aby sa rozhodli, či rozsah opatrení sprísnia, alebo naopak uvoľnia. Majú plnú dôveru a podporu ministra Krajniaka a to najmä vzhľadom na fakt, že doteraz všetky ZSS a centrá pre deti a rodiny (CDR) príkladne spolupracovali so zástupcami krízového manažmentu MPSVR, čoho výsledkom je nulový výskyt koronavírusu v slovenských CDR a iba minimálny výskyt v ZSS.

„Na prvú vlnu pandémie nebol štát pripravený, no zvládli sme ju výborne. Výrazné zlepšenie epidemiologickej situácie sme využili na to, aby sme sa pripravili na prípadnú druhú vlnu pandémie, resp. aby sme odstránili nedostatky a chýbajúce krízové manuály, ktoré budú slúžiť ako pomôcka pri akejkoľvek nepredvídateľnej situácii aj v budúcnosti“, uzavrel minister Krajniak.

Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia Covid-19 k 3.7.2020 (.PDF)

Dodaná ochranné pomôcky

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk