Hlavné menu

01.07.2016

Priority ministerstva počas predsedníctva

Viac kvalitných pracovných miest, menej ľudí žijúcich v chudobe, ale aj podpora rovnosti zaobchádzania a rovnosti príležitostí. To sú priority rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny počas slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.
 

Priority ministerstva vychádzajú z programu predsedníckeho Tria (Holandsko – Slovensko – Malta). Ten má okrem iného priniesť na stôl aj politiky v oblasti tvorby nových pracovných miest a konkurencieschopnosti. Reaguje na dôsledky nedávnej hospodárskej krízy, ktorá vo viacerých krajinách Európskej únie spôsobila nárast nezamestnanosti. A hoci sme v posledných rokoch svedkami mierneho hospodárskeho oživenia, v únii je bez práce viac ako 21 miliónov ľudí. „Budeme hovoriť najmä o opatreniach na podporu zručností, ktoré si vyžaduje nová doba digitalizácie sveta práce a o riešeniach dlhodobej nezamestnanosti. Zhodnotíme aj záverečnú správu Európskej komisie o realizácii Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tento program považujeme za efektívny a budeme podporovať jeho predĺženie, pretože tu máme stále viac ako štyri milióny nezamestnaných do 25 rokov,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Dôležitou oblasťou záujmu ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku bude aj podpora a rozvoj dôstojnej práce, ktorá je z dlhodobého hľadiska kľúčová pre budúcnosť Európy. Riešiť budú najmä komplexnú politiku pracovnej mobility v EÚ a dobudovanie jednotného trhu pri poskytovaní služieb a voľnom pohybe pracovníkov. Slovensko presadzuje vyvážený prístup, ktorý zamedzí zneužívaniu sociálnych systémov, zabezpečí sociálnu ochranu pracovníkov a zachová ich voľný pohyb.

Za mimoriadne aktuálny v kontexte dopadov ekonomickej krízy a pretrvávajúcej nezamestnanosti, najmä mladých, považuje predsednícke Trio boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Podľa Eurostatu je v Európskej únii ohrozených rizikom chudoby alebo sociálneho vylúčenia viac ako 24 % obyvateľov. Snahou slovenského predsedníctva bude okrem prípravy nových opatrení na zvýšenie zamestnanosti aj podpora realizácie opatrení pre integráciu Rómov.

Počas predsedníctva bude pokračovať aj rokovanie o Európskom akte o prístupnosti, ktorý má zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím ľahší prístup k výrobkom a službám. „Keďže ide o veľmi komplexnú problematiku, ktorá sa týka napr. bankových služieb, dopravy či telefonických a audiovizuálnych služieb, väčšina členských štátov sa k návrhu ešte definitívne nevyjadrila. Veríme, že dosiahneme posun v tejto dôležitej oblasti, pretože navrhované zmeny by rozhodne pomohli zvýšiť účasť osôb so zdravotným postihnutím na živote v spoločnosti, vo vzdelávaní či v zamestnaní,“ vysvetľuje minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk