Hlavné menu

01.06.2018

Pripomenuli sme si Deň detí

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí navštívili čelní predstavitelia rezortu práce detské domovy po celom Slovensku. Tento deň pripadá v mnohých štátoch sveta na 1. jún a na Slovensku, rovnako ako v niektorých krajinách, sa slávi od roku 1952. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poslalo nedávno slovenským deťom a rodinám dôležitý darček aj v podobe schválené zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Ten prináša významné, prelomové zmeny v rodinnej politike, v ochrane tých najzraniteľnejších, teda našich detí.
 

Poskytnutie potrebnej pomoci rodinám, aby deti mohli vyrastať doma so svojimi rodičmi, alebo ich skorý návrat do rodiny v prípade ich vyňatia, je základným cieľom a absolútnou prioritou prijatých opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately nášho rezortu. Ich neodmysliteľnou súčasťou je predovšetkým prevencia, a to najmä v situáciách, keď sa rodičia dieťaťa rozvádzajú alebo keď nie sú schopní riešiť problémy či konflikty v rodine. Prevencia znamená okamžité poskytnutie sociálneho poradenstva, psychologickej pomoci a uplatnenia odborných metód práce pri riešení konfliktných situácií v rodine. V novovzniknutých Centrách pre deti a rodiny je tak možné po novom zabezpečiť kvalitnejšou a intenzívnejšou ambulantnou alebo terénnou formou práce pomoc pre rodiny v rôznych životných situáciách. „Pre nás je najdôležitejšie, aby sa rodinám podávala odborná a najmä účinná pomoc v potrebnom rozsahu a nemuseli sme brať deti z rodinného prostredia,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dopĺňa, že už dnes na úradoch pracujú rodinní asistenti, odborné tímy zložené zo sociálnych pracovníkov a psychológov zamerané na výchovné opatrenia a na podporu náhradných rodín. K nim pribudne do nových Centier ďalších 375 zamestnancov.

Teší nás, že sa postupne utvárajú také podmienky pre pomoc deťom a ich rodinám, aby umiestňovanie detí do náhradného prostredia bolo skutočne len výnimočným riešením situácie dieťaťa. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny odbornou pomocou a podporou rodinám v kríze zlepšujú rodičovské kompetencie, ako aj celkové podmienky v rodinách s dôrazom na záujmy detí. Naďalej sú nápomocné aj rodinám s výchovnými problémami detí. Len v roku 2017 rodinní asistenti pracovali s 3 183 rodinami, 765 rodín absolvovalo niektorý z programov výchovných opatrení (sociálny alebo výchovný program v závislosti od situácie a potrieb rodiny) a 977 náhradným rodinám bola poskytnutá podpora a pomoc.

„Naším cieľom je aj do budúcna zachovať v každom regióne dostupnosť odbornej pomoci rodinám v závislosti od toho, čo rodina potrebuje, aby sa riadne postarala o deti. Vytvárame na to všetky predpoklady v pro-rodinnej politike, a to aj finančnou podporou. Napríklad príspevkom pri narodení dieťaťa vo výške 830 eur, materským na úrovni čistého predchádzajúceho príjmu mamičiek, rodičovským príspevkom, zvyšujúcim sa príspevkom na starostlivosť, či rodinnými prídavkami a príplatkami pre rodiny v materiálnej núdzi,“ hovorí minister Richter.

Pre zraniteľné rodiny, ale aj celú našu spoločnosť, je mimoriadne pozitívne, že prijatými opatreniami naďalej klesá počet ľudí, ktorí sú ohrození rizikom chudoby a sociálnym vylúčením. Od roku 2008 sa vymanilo z chudoby cca 255-tisíc ľudí. Predstavuje to aktuálne splnenie strategických zámerov a záväzkov SR a nášho rezortu do roku 2020, dokonca na 150 %. V tomto trende plánuje rezort pokračovať prostredníctvom aktívneho uplatňovania všetkých dostupných politík, ktoré ma k dispozícii. Príjmová situácia rodín sa zlepšuje, o čom svedčí aj celkový pokles poberateľov v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Ten dosahuje historické minimá. Celkový počet od roku 2012 klesol o viac ako polovicu a podiel na obyvateľstve SR klesol zo 7% v roku 2012 na 3% v roku 2017. Pre kvalitu života detí a celých rodín je však naďalej dôležitý rastúci trend zamestnanosti a výšky príjmov, čo je základná podmienka pre úspešnú rodinnú politiku vlády v každej krajine.

Deti, ktoré nemajú šťastie vyrastať doma so svojimi rodičmi, navštívili počas osláv Medzinárodného dňa detí čelní predstavitelia rezortu práce. Do detského domova v Slovenskom Novom Meste a v Prešove zavítal štátny tajomník Branislav Ondruš. Generálny tajomník služobného úradu MPSVR SR Jozef Vančo prišiel medzi deti v detskom domove v Seredi a v Hlohovci, v ktorom sa zamestnanci starajú aj o deti s poruchami správania. Štátny tajomník Ivan Švejna navštívil deti v Detskom domove Kolíňany v Nitrianskom kraji a v Detskom domove Levice, v ktorom je zriadená aj samostatná skupina pre deti s autizmom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk