Hlavné menu

23.01.2019

Príspevky ministerstva na sociálne služby opäť vzrástli

Poskytovatelia všetkých druhov sociálnych služieb dostávajú podľa stupňa odkázanosti každý mesiac na každé miesto finančný príspevok z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Výška finančného príspevku je odlišná pre ambulantnú a pobytovú sociálnu službu a určuje ju každoročne nariadením vláda Slovenskej republiky. Od januára 2019 tak opäť vzrástli príspevky na sociálne služby o desiatky eur mesačne na každého odkázaného občana.
 

Navyše od januára minulého roka je účinná novela zákona o sociálnych službách. V rámci nej sme vytvorili nový mechanizmus financovania zo strany štátu, na základe čoho sa výrazne zvýšilo financovanie sociálnych služieb. Došlo k medziročnému nárastu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na oblasť sociálnych služieb zo sumy cca 88 miliónov eur v roku 2017 na cca 140 miliónov eur v tomto roku.
Zároveň sme zákonom zabezpečili, že všetky tieto peniaze musia byť použité výlučne na mzdy a odvody. Poskytovatelia sociálnych služieb teda majú a aj budú mať priestor na to, aby rástli mzdy opatrovateľom a opatrovateľkám, ale aj všetkým pracovníkom v oblasti sociálnych služieb. „Aj týmto spôsobom vytvárame tlak na to, aby zamestnanci v sociálnych službách, v zariadeniach či už ambulantných alebo pobytových vrátane opatrovateľov a opatrovateliek dostali vyššie mzdy,“ prízvukuje minister Ján Richter.

Počas pôsobenia ministra Richtera došlo k historicky najvýraznejšiemu finančnému posilneniu sociálnych služieb – od roku 2012 vzrástlo toto financovanie viac ako 5-násobne. Pre rok 2020 predpokladáme ďalšie výrazné navýšenie finančných prostriedkov pre túto oblasť.

Treba však zdôrazniť, že financovanie sociálnych služieb je viaczdrojové. Príjmy sú zložené z úhrad od prijímateľov, teda klientov sociálnych služieb, z rozpočtu, resp. príspevku samosprávy, finančného príspevku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ale aj napríklad z úhrad ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia. V neposlednom rade môžu byť súčasťou financovania aj dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVR SR, sponzorské finančné prostriedky a dary na základe darovacej zmluvy, v prípade neverejných poskytovateľov aj 2% dane fyzických alebo právnických osôb a pod.

Vývoj výšky finančných príspevkov z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 2018 - 2019:

Pobytová sociálna služba:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na rok 2018
(mesiac/miesto)

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby na rok 2019
(mesiac/miesto)

II. stupeň

87 eur

96 eur

III. stupeň

195,75 eura

216 eur

IV. stupeň

261 eur

288 eur

V. stupeň

369,75 eura

408 eur

VI. stupeň

456,75 eura

504 eur

Ambulantná sociálna služba:

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na rok 2018
(mesiac/miesto)

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby na rok 2019
(mesiac/miesto)

II. stupeň

43,50 eura

64 eur

III. stupeň

97,88 eura

144 eur

IV. stupeň

130,50 eura

192 eur

V. stupeň

184,88 eura

272 eur

VI. stupeň

228,38 eura

336 eur

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk