Hlavné menu

15.02.2018

Prognózy vývoja na trhu práce pomôžu zlepšiť politiky štátu

V čase, keď nedostatok kvalifikovaných zamestnancov predstavuje vážnu hrozbu pre ďalší rozvoj podnikov a celého hospodárstva SR, je prioritou vlády zosúladenie vzdelávania a prípravy pre trh práce s aktuálnymi a očakávanými budúcimi požiadavkami zamestnávateľov. Ich monitorovanie a predvídanie si vyžaduje aktívnu spoluprácu ministerstiev so sociálnymi partnermi.
 

Miera nezamestnanosti na Slovensku dosahuje historické minimá, zamestnanosť láme rekordy a zamestnávatelia hlásia desaťtisíce voľných pracovných miest. Aj napriek tomu však na množstvo z nich nevedia nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Prognózy do roku 2022 ukazujú, že najväčší problém budú mať zamestnávatelia v strojárstve a automobilovom priemysle. Každý rok bude u nás chýbať od 2,5 do 3,5-tisíca mechanikov strojov a zariadení, mechatronikov, nástrojárov, strojných mechanikov, elektromechanikov a podobných profesií. To sú stredoškolské študijné či učebné odbory, v ktorých je aktuálny počet študentov a učňov hlboko pod úrovňou potrieb zamestnávateľov na najbližších 5 až 7 rokov. „Je mimoriadne dôležité, aby štruktúra najmä odborného školstva zodpovedala vývoju štruktúry pracovných miest. Potrebujeme posilniť vplyv krajských rád pre odborné vzdelávanie, v ktorých sú zastúpení predstavitelia zamestnávateľov i úradov práce na rozhodovanie samosprávnych krajov o štruktúre stredných a odborných škôl. Nestačí, že kraje dnes určujú počet novootvorených tried v prvých ročníkoch, treba rozhodovať o počtoch študentov pre jednotlivé študijné a učebné odbory so zohľadnením maximálneho počtu študentov v jednej triede,“ hovorí predseda vlády SR Robert Fico.

Ročne prichádza na trh práce zhruba 30-tisíc absolventov stredných škôl, avšak až 63% z nich nenastupuje na pracovné pozície, pre ktoré získali kvalifikáciu počas štúdia a odbornej prípravy. Pri vysokoškolákoch je to 57% absolventov, ktorí taktiež pracujú v iných profesiách, než na ktoré sa pripravovali. Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. „Aby školy neprodukovali neuplatniteľných absolventov, je nevyhnutné strategické plánovanie v oblasti stredného školstva. Zároveň potrebujeme prispôsobiť ponuku pracovných síl potrebám trhu práce, a na to je nevyhnutné rozširovať, zlepšovať a aktualizovať rozsiahle systémy prognóz vývoja na trhu práce a efektívne ich premietať do vzdelávacieho systému a politiky zamestnanosti,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto nadväzuje na dosiahnuté pozitívne skúsenosti a výsledky z už realizovaných prognóz trhu práce a v rámci nového národného projektu chce posunúť úroveň výsledkov prognóz na vyšší stupeň. „Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II“ zohľadnia na rozdiel od predchádzajúcich analýz vo výraznej miere aj potreby náhrady zamestnancov v malých podnikoch do desať zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí tvoria nezanedbateľnú zložku pracovných síl na Slovensku. Ďalšími významnými oblasťami je prognózovanie nezamestnanosti a komplexné hodnotenie učebných a študijných odborov stredných a vysokých škôl na základe integrálneho ukazovateľa, ktorý jednoducho a zrozumiteľne zhodnotí mieru uplatnenia absolventov podľa výkonu zamestnania, dosiahnutej mzdy a miery nezamestnanosti.

Doterajšie skúsenosti ukazujú, že prognózy vývoja na trhu práce naplnia svoj účel iba v prípade, že ich budú využívať okrem predstaviteľov štátu aj zástupcovia samosprávnych krajov, predstavitelia sociálnych partnerov či experti na odborné vzdelávanie i trh práce. „Vytvoríme spoločnú koalíciu, aby sme dosiahli, že vzdelanie sa bude v maximálnej miere približovať potrebám trhu práce a urobili sme všetko preto, aby si mladí ľudia po skončení školy našli na trhu práce uplatnenie,“ dodáva minister Ján Richter. Práve vyššie územné celky a ich regionálne odbory školstva prostredníctvom nastavovania kapacít stredných škôl majú pri zohľadnení výsledkov prognóz nezastupiteľnú úlohu pre zosúlaďovanie potrieb trhu práce a výkonov stredných škôl.

Národný projekt „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ je financovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk