Hlavné menu

02.07.2018

Projekt Podpora opatrovateľskej služby pokračuje

Ukončený, v poradí už druhý Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby potvrdil, že terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Zároveň je aj efektívnym nástrojom na zotrvanie odkázaných ľudí v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb.
 

Aj preto po dvoch úspešných projektoch pokračujeme v tejto pomoci, tentokrát formou dopytovo orientovaného projektu. Jeho základný princíp spočíva v tom, že záujemca vypracováva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok výhradne na základe výzvy na predkladanie projektov. Predmetná výzva bola vyhlásená 29.6.2018.

Do výzvy na dopytovo-orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby /DOP POS/, ktorá bola vyhlásená 29.6.2018, sa môžu zapojiť záujemcovia z celého územia SR vrátane Bratislavského kraja. Minimálna dĺžka realizácie projektu je 6 mesiacov a maximálna 26 mesiacov. Výzvu pripravilo MPSVR SR v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR a je zverejnená na webovom sídle Implementačnej agentúry:
https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

Možnosť prihlásiť sa v prvom kole do zverejnenej výzvy dňa 29. júna 2018 bude možné od 17. júla 2018 do 31. augusta 2018. Takáto nová forma „zamknutej“ výzvy na určitý čas poskytne dostatočný priestor na kvalitnú prípravu žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zabezpečí rovnakú možnosť pripravenosti (napr. administratívnu, personálnu) pre všetkých poskytovateľov, ktorý majú záujem zapojiť sa do výzvy. Navyše Implementačná agentúra MPSVR SR bude až do „ otvorenia“ výzvy organizovať informačné semináre na celom území Slovenska.

Alokácia je členená podľa samosprávnych krajov v pomere k počtu obyvateľov. Dopytovo orientovaná výzva sa bude realizovať v 3 hodnotiacich kolách, pričom je možné sa po neúspešnom kole zapojiť do ďalšieho. Projekty budú hodnotiť externí hodnotitelia, čím sa zabezpečí ich transparentnosť. Pri celkovej alokácii 41 miliónov eur plánuje rezort práce podporiť minimálne 2800 pracovných miest opatrovateliek.

MPSVR SR problematike opatrovateľskej služby a jej nedostatku venuje veľkú pozornosť, treba však zdôrazniť, že opatrovateľské služby patria už viac ako 15 rokov do plnej a výlučnej kompetencie miestnych samospráv. To znamená, organizovanie opatrovateľskej služby, priznávanie nároku na opatrovateľskú službu žiadateľom a tak isto financovanie opatrovateľskej služby je podľa zákona originálnou kompetenciou miestnych samospráv.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk