Hlavné menu

01.04.2016

Prvé rokovanie sociálnych partnerov

Zástupcovia ministerstva, zamestnávateľov, odborov a ZMOS sa na prvom spoločnom rokovaní vo formáte predsedníctva tripartity v novom volebnom období venovali otázkam priorít rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny v programovom vyhlásení vlády.
 

Hlavné priority sa týkajú zamestnanosti, sociálnej a rodinnej politiky, ako aj dôchodkovej politiky. Jedným z kľúčových záväzkov vlády je vytvorenie ďalších 100-tisíc pracovných miest počas nasledujúcich 4 rokov a zníženie nezamestnanosti pod 10%. Zástupcovia sociálnych partnerov sa zhodli na tom, že priaznivé trendy a pozitívne nálady na trhu práce, ale i ekonomické faktory svedčia o tom, že tento záväzok nie je nereálny. „Aj NBS vo svojich prognózach potvrdzuje, že táto méta je dosiahnuteľná. Všetko bude však závislé od ďalšieho vývoja našej i európskej ekonomiky,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

Prítomní sa venovali aj téme zvyšovania minimálnej mzdy a uplatňovania pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách. Sociálni partneri potvrdili, že vo zvyšovaní minimálnej mzdy nevidia problém. Na prvom mieste je však vždy, aj z pohľadu zákona, dohoda zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov.

Účastníci zobrali na vedomie požiadavku Republikovej únie zamestnávateľov zakotviť do programového vyhlásenia vlády otázku zjednodušenia legislatívy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takáto smernica sa zhodou okolností bude pripravovať aj v celoeurópskom meradle v čase predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

„Sociálny dialóg bude i v tomto volebnom období veľmi dôležitý hlavne preto, aby sme hľadali pre priechodnosť zákonov okrem politického, aj čo najširší odborný konsenzus. To sa samozrejme nedá dosiahnuť bez toho, aby sme nedali sociálnym partnerom možnosť vyjadriť sa nielen ku konkrétnym pripravovaným legislatívnym zmenám, ale aj k programovým cieľom,“ podčiarkol minister práce Ján Richter.

Predpoludním minister Ján Richter diskutoval o programových prioritách aj s predsedom Jednoty dôchodcov na Slovensku Jánom Lipianskym. Na stretnutí sa potvrdila zhoda na prioritách riešenia situácie dôchodcov, konkrétne v oblastiach valorizácie dôchodkov, vianočného príspevku, príjmov tzv. starodôchodcov, ale aj v sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk