Hlavné menu

14.05.2013

Reakcia na dezinformácie - adresnosť a solidarita sociálnej a rodinnej politiky

Ministerstvo prace, sociálnych veci a rodiny považuje za nevyhnutné uviesť na pravú mieru medializované informácie, ktoré spontánne rozpútala diskusia o plánovaných zmenách v adresnosti sociálnej rodinnej politiky.
 

Ministerstvo sa dnes nachádza v období prípravy nevyhnutných legislatívnych zmien v oblasti štátnej sociálnej a rodinnej politiky, ktorých spoločným cieľom nie je konsolidácia, resp. hľadanie úspor, ale dlho absentujúce zvýšenie adresnosti systému. Zrušenie jeho plošnosti, podobne ako v iných krajinách Európy, umožní distribúciu verejných zdrojov k tým, ktorí ich naozaj potrebujú a využívajú v prospech dieťaťa. Zároveň sa tým znižuje potenciál zneužívania sociálneho systému. Hovoriť o konečnej podobe legislatívnych návrhov zmien v poskytovaní uvedených dávok je však v tomto období predčasné.

K príspevku pri narodení dieťaťa a k príplatku k tomuto príspevku:

Čo sa týka diskusie ohľadom konkrétnych zmien pri jednotlivých dávkach, resp. príspevkov, MPSVR SR neplánuje navrhnúť tzv. odstupňovanie, ani zmenu výšky príspevku pri narodení dieťaťa, ktorý sa dnes vypláca vo výške 151,37 eur, resp. príplatku k tomuto príspevku, ktorý sa vypláca pri 1., 2. a 3. dieťati vo výške 678,49 eur. To znamená, že sa naďalej plánuje ich vyplácanie v súčasnej podobe.

Odborná diskusia v posledných týždňoch sa síce dotkla aj otázky, aký spôsob vyplácania tohto príspevku by najviac vystihoval jeho zmysel, ktorým je kompenzácia nárazovo zvýšených výdavkov rodiča súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Máme však za to, že odpoveď súvisí s individuálnou situáciou rodiny.

Je však potrebné zdôrazniť, že cieľom týchto úvah v žiadnom prípade nebolo dosiahnutie úspor. Išlo o otázku rozloženia tých istých prostriedkov, ktoré sa už dnes poskytujú pri prvom, druhom a treťom dieťati.

Môžeme však potvrdiť, že ministerstvo plánuje zlúčenie príspevku pri narodení dieťaťa s príplatkom k tomuto príspevku s cieľom zjednotenia a zjednodušenia systému, čo v prvom rade zníži administratívnu zaťaž pre samotných rodičov.

K téme nároku na rodinné prídavky k závislosti od príjmu:

Pri hľadaní hranice príjmu jednotlivcov, resp. rodín, pri ktorých sa v rámci zvýšenia adresnosti a solidarity plánuje redukcia nároku na rodinné prídavky (prídavok na dieťa – 23,1 eur mesačne) bude rezort práce veľmi citlivo zvažovať otázku primeranosti a sociálneho dopadu finálneho riešenia na jednotlivcov aj rodiny.

Zdôrazňujeme, že budúca stanovená hranica príjmu jednotlivca, resp. domácnosti má z pohľadu ministerstva vyjadrovať finančné a sociálne podmienky, pri ktorých je skutočne možné hovoriť o finančnej nezávislosti od prídavkov na dieťa. To znamená, že sa má týkať výhradne užšej skupiny ľudí s najvyššími príjmami.

Zároveň odmietame rôzne výkriky opozície, ktorých cieľom je zbytočné a účelové strašenie strednej príjmovej vrstvy občanov. Hranica príjmu k redukcii rodinných prídavkov sa bude nachádzať rádovo niekoľkonásobne vyššie ako je priemerná mzda na Slovensku, teda úplne inde, ako by si dnes oni želali.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk