Hlavné menu

06.02.2020

Reakcia na účelový článok týždenníka Plus 7 dní zo 6.2. 2020 s názvom „Tlaky u Richtera.“

MPSVR SR a UPSVR sa ohradzujú voči demagógií a nepravdivému obrazu, ktorý tento článok vytvára ohľadom inak bežnej a internej témy sťahovania sa časti zamestnancov MPSVR a jeho rozpočtových organizácií (najmä Inštitútu pre výskum práce a rodiny IVPR) do prenajatých priestorov na Špitálskej ulici 25 a 27 v Bratislave.
 

Tieto logické prevádzkové kroky služobného úradu MPSVR a ÚPSVR sú dôsledkom neúnosnej priestorovej a personálnej situácie na týchto úradoch, ktorá je dlhodobá a všetkým zainteresovaným známa. Navyše, uvedená problematika nie je nikdy kompetenciou ministra, spadá výlučne pod služobné úrady MPSVR a ÚPSVR a nimi priamo riadené útvary. Úlohy koordinuje GTSÚ MPSVaR a GR ÚPSVaR, korí majú právomoc uzatvárať zmluvy.

Situácia a potreba sťahovania

Ministerstvo ani Ústredie práce už nevedia ponúknuť organizáciám priestory v svojich priestoroch, preto je nevyhnutný komerčný prenájom, ktorý už od novembra slúži aj desiatkam ďalších zamestnancov MPSVR.

Potreba riešenia neúnosnej kapacitnej situácie pre zamestnancov ministerstva a Ústredia vznikala postupne a oveľa skôr ako v 02/2020, keď IVPR končí zmluva s Ústredím práce o výpožičke. Je najmä dôsledkom postupného prijímania nových ľudí na projekty politiky zamestnanosti, kontroly poskytovateľov sociálnych služieb, či v oblasti boja s týraním detí. Aj v samotnom IVPR sa počet zamestnancov z dôvodu nových projektov spolufinancovaných so zdrojov EÚ takmer zdvojnásobil .

Ministerstvo aj Ústredie bolo preto nútené od roku 2018 umiestňovať novoprijatých zamestnancov do existujúcich priestorov, no postupne sa situácia a podmienky pre prácu ľudí sa stávali neúnosnými.

Príkladmi sú prerobené napr. chodbové priestory a spoločné kuchynky na dočasné kancelárie, kancelárie pre 2 ľudí využívané šiestimi zamestnancami, príručná registratúra a spisy premiestnené do vzdialenejších skladov a pod. Všetko malo samozrejme negatívny dopad na kultúru prostredia, aj efektivitu práce a pod.

Vzhľadom na skutočnosť, že u oboch organizácií došlo resp. dôjde k ukončeniu zmluvných vzťahov, na základe ktorých užívajú doterajšie priestory s prenájmom zdarma, boli im zo strany ministerstva ponúknuté iné adekvátne priestory.

Žiadne „mastné nájomné“

Ekonomické porovnávanie s dnešnou situáciou je samo o sebe hrubo zavádzajúce. V súčasnosti uhrádzajú obe organizácie iba náklady za služby (voda, elektrina, komunálny odpad a pod.), za nájom neplatia, keďže ide o budovu v správe ministerstva (resp. ÚPSVR na Župnom nám. v prípade IVPR.). Preto je zákonité, že cena prenájmu v komerčnej nehnuteľnosti je vyššia, pretože k cenám za služby je potrebné pripočítať aj cenu za nájom. Je veľmi nekorektné, ak sa opakovane opomína túto skutočnosť a porovnávajú sa aktuálne náklady organizácií s nákladmi v komerčnom prenájme. Riaditeľky dotknutých organizácií boli navyše opakovane ubezpečené, že finančné prostriedky na úhradu nájmu organizácie MPSVR SR dostanú z rozpočtu MPSVR SR, čiže pre nich by sa nejednalo o žiadne navýšenie.

Pri výbere priestorov sa nejedná o žiadne obchádzanie zákona, ani princípov, efektivity a hospodárnosti. Práve naopak. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní ministerstvo urobilo prieskum trhu o cenách nájmu porovnateľných nehnuteľností. Ponuka na Špitálskej ulici bola cenovo porovnateľná s ďalšími ponukami v okolí (APOLLO BCII, Tower 115, budovy Cushman & Wakefield). Nájomné 11,5 eur/m2/mesiac bolo najnižšie zo všetkých ponúk práve v budove na Špitálskej 25,27, ktorá je navyše priamo oproti MPSVR. Výhodnejšia cena je možná len vo vzdialených častiach mesta, tam však následne vznikajú iné náklady na neustálu individuálnu prepravu a tým časovú neefektivitu práce. Ako už bolo mediálne prezentované, služobný úrad MPSVR v rámci korektnej komunikácie žiadal vedenia týchto organizácií aby mu sprístupnili prípadné porovnateľné ponuky priestorov, o ktorých verejne hovorili. Tie napokon potvrdili výsledky pôvodného prieskumu MPSVR, v centre sa pohybujú nad 11 eur/ m2.

Právna stránka

Vo vzťahu k organizáciám IVPR a CIPC je potrebné uviesť, že tieto samostatné právne subjekty majú aktuálne s MPSVR SR a UPSVR uzatvorené zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku, na základe ktorých užívajú priestory v správe MPSVR SR a UPSVR (nájom grátis).

Služobné úrady Ministerstva aj ÚPSVR nevyhnutnosť a alternatívy sťahovania samozrejme komunikovali s riaditeľkami dotknutých organizácií ešte v roku 2019, pričom ani jedna z týchto organizácii pôvodne zásadne nenamietala sťahovanie do ponúknutých priestorov.

Je potrebné upozorniť aj na fakt, že z pohľadu logiky, ale aj zákona by MPSVR aj UPSVR konali protiprávne ak by si prenajímali komerčné priestory, pričom by v svojich priestoroch naďalej poskytovali formou výpožičky iným podriadeným organizáciám. Veríme, že do takého konania nechcú úrad vedome tlačiť ani riaditeľky IVPR a CIPC.

Otázka vhodnosti prenajatých priestorov

Prenajaté priestory na Špitálskej 25 a 27 v Bratislave boli aj v predchádzajúcich rokoch využívané pre zamestnancov rezortu MPSVR SR (IA), pričom po skončení pôvodnej zmluvy prešli kompletnou rekonštrukciou na náklady nového vlastníka budovy.

Následne boli Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto (RÚVZ) 25.09.2019 odsúhlasené ako vyhovujúce a boli opäť uvedené do prevádzky.

Zamestnanci MPSVR, ktorí boli presťahovaní do nových priestorov už v roku 2019 vyjadrujú so zmenenými pracovnými podmienkami veľkú spokojnosť, čo ostatne potvrdili aj redaktorom, ktorí sa ich na to pri overovaní medializovaných informácií aj priamo pýtali.

V súvislosti s bezbariérovým prístupom zdôrazňujeme, že súčasťou predmetu podnájmu sú aj zasadacie miestnosti a kancelárie na prízemí, ktoré môžu byť využité zamestnancami resp. pre styk s verejnosťou so zníženou pohyblivosťou či so zdravotným postihnutím.

Veríme, že sa situáciu korektnou komunikáciou a prístupom zúčastnených podarí vyriešiť hospodárnym a zákonným spôsobom v prospech všetkých zamestnancov. Do realizácie sťahovania však nemá kompetenciu zasahovať minister, ale útvary úradov, ktoré sú v prevádzkových, ekonomických, právnych a personálnych veciach kompetentné.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk