Hlavné menu

17.12.2012

Reakcia na zavádzajúci článok v denníku SME

Dňa 11.12.2012 uverejnil denník SME zavádzajúci článok „Väzeň odhalil dieru v zákone, teraz zoberú dávky v núdzi aj závislým“. Článok obsahoval nepresné informácie o podmienkach poskytovania pomoci v hmotnej núdzi klientom a zriaďovateľom resocializačných stredísk po 1.1.2013.
 

V rámci novely zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2013, bude zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi doplnený o ustanovenie §32b, podľa ktorého sa občan nepovažuje za občana v hmotnej núdzi podľa tohto zákona aj počas:

b) členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založenom cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, 32c) ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné podmienky,...

32c) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v zn ení neskorších predpisov.“.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že uvedené ustanovenie sa dotýka priamo len členov komunít, reholí, spoločností založených cirkvou, alebo náboženskou spoločnosťou. Ak podľa ich vnútorných predpisov majú zabezpečované základné životné podmienky , nebudú sa považovať za občanov v hmotnej núdzi a nebude im poskytovaná pomoc v nej. Nedotýka sa to však klientov , ktorí sa nachádzajú v resocializačných strediskách, ktoré cirkvi alebo náboženské spoločnosti zriadili. Stanovisko uverejnené v predmetnom článku v denníku SME je založené na nepresnej a nesprávnej interpretácii ustanovenia novely zákona.

To znamená, že klientom resocializačných stredísk bude poskytovaná pomoc v hmotnej núdzi v prípade, že splnia podmienky stanovené citovaným zákonom, tak, ako doposiaľ a novela zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tomto smere od 1.1.2013 neprináša žiadne zmeny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk