Hlavné menu

28.09.2015

Reakcia na zavádzajúci článok

MPSVR SR je nútené sa ostro ohradiť voči nepravdám, ktoré v posledných dňoch (25.9.2015 a 26.9.2015) uverejnil denník Plus 1 deň. Okrem toho, že výpovede rodín v článkoch nie sú v súlade s realitou, chýbajú aj základné informácie o skutočných možnostiach kompenzácií, a tým dochádza k skresľovaniu skutočností.
 

Sme si vedomí úlohy bulvárnych médií, sme však toho názoru, že odbornosť a objektívnosť by aj v ich prípade mali prevýšiť potrebu „útokov na emócie čitateľov“. Uverejnené články sú postavené na mimoriadne citlivej téme - príbehoch rodín s onkologicky chorými deťmi, ktorým úrady práce podľa ich slov neprávom nepriznali peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V článkoch sa opakovane neuvádzajú dôvody zamietnutia žiadostí, ktoré rodičia podali. Emócie sú zároveň umocňované aj informáciami, ktoré sa nezakladajú na pravde, ako napr. to, že rodičia žiadali o ďalšie kompenzácie, tieto žiadosti však úrady práce do dnešného dňa neevidujú.

Navyše, v článkoch prakticky nie sú uvedené poskytnuté stanoviská a argumenty MPSVR SR.

Treba zdôrazniť, že pri podmienkach poskytnutia jednotlivých foriem pomoci, tzv. kompenzáciách, nemožno hovoriť o automatickom plnení, keď fyzická osoba má určitý druh zdravotného postihnutia (napr. zrakové postihnutie, sluchové postihnutie, telesné postihnutie, onkologické ochorenie a pod.). Rovnako ani skutočnosť, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má mieru funkčnej poruchy 50% a viac sama o sebe neznamená, že by sa jej automaticky mal poskytnúť niektorý z peňažných príspevkov. Ich poskytnutiu v záujme adresnosti štátnej pomoci vždy predchádza individuálne posúdenie konkrétnej osoby. V praxi tak môže dôjsť k situáciám, keď dvom osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s rovnakým ochorením môžu byť navrhnuté rozdielne formy kompenzácie, a to najmä z dôvodov odlišného rodinného zázemia, sociálnych aktivít, ako aj špecifikácie danej fyzickej osoby.

V prípade, že fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím splní všetky zákonom stanovené podmienky pre poskytnutie konkrétneho peňažného príspevku na kompenzáciu, nie je dôvod jej ho neposkytnúť.

Cieľom zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu je zachovanie, obnova alebo rozvoj schopností fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, utvorenie podmienok a podpora integrácie fyzických osôb a ich rodín do spoločnosti, a to za ich aktívnej účasti v tomto procese a prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Považujeme tiež za potrebné uviesť, že u ľudí, ktorým bolo aktuálne diagnostikované onkologické ochorenie, ide v prvom rade o potrebu zabezpečiť potrebnú liečbu a zdravotnícke pomôcky. Jednotlivé onkologické ochorenia sa líšia v závislosti od orgánov a systémov, ktoré postihli, tiež od dôsledkov, ktoré spôsobujú konkrétnym osobám, ako aj od ich časového trvania, čo sa často krát odvíja aj od úspešnosti liečby.

Prepravu výlučne do zdravotníckych zariadení nie je možné kompenzovať žiadnym z peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Táto preprava patrí do pôsobnosti rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a je financovaná z verejného zdravotného poistenia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk