Hlavné menu

18.10.2012

Realizácia cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 320 z 18. mája 2011 ministerstvá v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR realizujú cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia v SR na národnej úrovni.
 

V jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice došlo dňa 17. októbra 2012 v ranných hodinách k radiačnej havárii. Boli porušené vonkajšie elektrické vedenia, ktoré spôsobili automatické odstavenie bloku. V nadväznosti na túto udalosť sa bezprostredne po jej zistení zaktivovali krízové štáby v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálnej poisťovne, Národného inšpektorátu práce a Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím.

Pri úniku rádioaktívnych látok nastala nevyhnutnosť evakuovať obyvateľstvo ohrozeného územia do obcí určených pre príjem evakuovaných. V tejto situácii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, odbor krízového riadenia a bezpečnosti, aktivovalo centrá sústredeného sociálneho zabezpečenia (v zmysle zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii) v obciach určených na príjem evakuovaných.

V prípade, že občania svojvoľne opustia oblasti so zvýšenou radiáciou je potrebné, aby sa prihlásili na najbližšom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo pobočke Sociálnej poisťovne v mieste nového pobytu, kde sa následne rozbehne sociálne zabezpečenie v krízových situáciách.

Otázky k vzniknutej situácii môžete posielať na: odb.krman@employment.gov.sk alebo na krízovú telefonickú linku 02/2046 3333.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk