Hlavné menu

01.06.2017

Regionálny samit k nelegálnemu zamestnávaniu

Ministri a zástupcovia rezortov práce Slovenskej republiky, Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska sa stretli na regionálnom samite v Bratislave. Na rokovaní v Rytierskej sieni Bratislavského hradu hľadali riešenia k zamedzeniu nelegálneho zamestnávania a vysielania zamestnancov a na zabezpečenie sociálnych práv pre všetkých pracovníkov.
 

Slovenskí kontrolóri odhalili za posledný polrok stovky prípadov nelegálneho zamestnávania najmä srbských občanov v slovenských podnikoch. Vysielajú ich k nám maďarské agentúry dočasného zamestnávania, ale aj zamestnávatelia, ktorí uzatvorili so slovenskými partnermi zmluvy o dodávke služieb. Zistenia potvrdili aj vysielanie slovenských občanov na územie Slovenskej republiky ako zamestnancov českých schránkových firiem. „Títo ľudia u nás pracovali nelegálne a v rozpore nielen s našou, ale aj európskou legislatívou. Došlo k hrubému porušeniu existujúcich pravidiel, k neplateniu daní a poistného a k okrádaniu zahraničných pracovníkov, ktorým dokonca v niektorých prípadoch neboli vyplatené ani kompletné mzdy,“ približuje zistenia slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Šetrenia zo strany inšpekcie práce, ako aj kontroly Sociálnej poisťovne a úradov práce ukázali, že k efektívnejšiemu odhaľovaniu a postihovaniu nekalého správania sa výrazne prispieva rýchla spolupráca a výmena informácií medzi dotknutými krajinami. „Rámec pre takúto spoluprácu máme, ale ak komunikácia nie je dostatočne operatívna, tí, ktorí systém zneužívajú, sa dokážu veľmi rýchlo premiestniť z jednej krajiny do druhej, alebo formálne zaniknúť, aby sa zbavili zodpovednosti a vyhli sa vymoženiu ich povinností zo strany štátnych orgánov a inštitúcií,“ opisuje minister Richter.

Užšia spolupráca najmä s maďarskými a srbskými orgánmi už priniesla aj prvé úspechy. Ján Richter inicioval regionálny samit ministrov práce Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľskej republiky, Rumunskej republiky a Srbskej republiky, aby sa zintenzívnila takáto spolupráca aj medzi ďalšími štátmi. Zástupcovia ministerstiev daných krajín tento prístup uvítali a sú pripravení plne spolupracovať pri odhaľovaní porušovaní právnych predpisov pri zamestnávaní pracovníkov zo zahraničia. „Dohodli sme sa, že urýchlene zorganizujeme pracovné bilaterálne stretnutia na úrovni relevantných inštitúcií, najmä inšpekcií práce a inštitúcií pre sociálne poistenie. Výsledkom by mala byť dohoda na systéme operatívnej výmeny informácií o vysielajúcich subjektoch, samozrejme v takom rozsahu, v akom to je možné. Osobitnú pozornosť chceme venovať agentúram dočasného zamestnávania,“ informuje o záveroch minister Ján Richter.

Podľa srbského ministra práce, zamestnanosti, otázok vojnových veteránov a sociálnych vecí Aleksandra Vulina musia podmienky zamestnávania fungovať pre všetkých rovnako, ľudia nesmú byť vykorisťovaní, neinformovaní a nemôžu pracovať v zlých podmienkach. „Je v našom záujme, aby boli všetci pracovníci zo Srbska zákonom chránení. Zneužívanie zamestnancov je neprijateľné, plánujeme preto sťažiť fungovanie pracovným agentúram, ktoré vykorisťujú zamestnancov," hovorí Vulin.

O záveroch regionálneho samitu a o probléme zneužívania vysielaných pracovníkov z tretích krajín bude slovenský minister práce Ján Richter bilaterálne rokovať aj so svojím ukrajinským kolegom.

Spoločné vyhlásenie (.PDF)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk