Hlavné menu

13.09.2019

Rezort práce koordinuje politiky na ochranu detí pred násilím

Aj keď násilie na deťoch je skrytý jav a jeho dokazovanie je náročné, podmienky pre detské obete násilia sa postupnými krokmi zlepšujú, a to aj vďaka prijatým opatreniam rezortu práce. Dôkazom toho je poslancami schválená úprava pre posilnenie právnej istoty pri vzájomnej spolupráci subjektov zaoberajúcich sa ochranou detí pred násilím.
 

Hlavným koordinátorom štátnej politiky v oblasti ochrany detí pred násilím bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vyplýva to zo zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, schválenej právnej úpravy. „Náš rezort bude prostredníctvom Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch usmerňovať a metodicky riadiť koordináciu ochrany detí pred násilím. Tým zabezpečíme plnenie úloh, dôjde k výraznému posunu v tejto oblasti, vytvoria sa podmienky na vzájomnú spoluprácu, výmenu informácií. Komplexne tak zaistíme zosúlaďovanie všetkých úloh a spoluprácu subjektov pôsobiacich v oblasti ochrany detí na národnej a miestnej úrovni, čo ma veľmi teší. Naďalej urobím všetko pre to, aby sme týranie, násilie na deťoch maximálne eliminovali. Veď každé dieťa má právo na život bez akejkoľvek formy násilia, “ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Cieľom spomínanej právnej úpravy je nielen posilnenie právnej istoty pri vzájomnej spolupráci a súčinnosti subjektov, ale aj zlepšenie prístupu ku kvalitným službám pomoci deťom ohrozených násilím. V súčinnosti s relevantnými partnermi, teda zástupcami ministerstiev vnútra, zdravotníctva, školstva, vedy výskumu a športu, kultúry, spravodlivosti a zástupcami mimovládnych organizácií sa vytvorí jednotný postup všetkých orgánov pri ochrane detí pre násilím, pričom nebudú dotknuté kompetencie, ktoré im vyplývajú z iných zákonov.

Dôležité je aj to, že v rámci medzirezortnej spolupráce sa bude realizovať systematická a koordinovaná prevencia aj pri digitálnej ochrane detí na Slovensku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, konkrétne Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch aktuálne pracuje na Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore. Ako podčiarkuje riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch na MPSVR Mária Vargová „ nová koncepcia je zameraná na tri priority, a to je prevencia, intervencia a následná starostlivosť. Pri prevencii sledujeme, aké riziká existujú v súvislosti s používaním informačno-komunikačných technológií deťmi a ich pôsobením v digitálnom priestore. Vychádzame z kompetencií a skúseností relevantných subjektov, z vnútroštátneho a medzinárodného legislatívneho rámca. Prevencia obsahuje plán spoločných úloh potrebných na ochranu detí. Už v roku 2020 preto chceme vytvoriť sériu preventívnych edukačných videí zameraných na riziká v digitálnom prostredí a prezentovať možnosti ich predchádzania.“
Ako ďalej uviedla, intervencia zahŕňa komplexnú a adekvátnu reakciu na nebezpečenstvo, ktorému deti čelia on-line a upozorňuje na prípady ich aktuálneho ohrozenia. Pomôcť by mala aj Linka na pomoc detským obetiam.

MPSVR SR aj touto právnou úpravou a ďalšími opatreniami jasne deklaruje dlhodobý cieľ, pomáhať tým najzraniteľnejším a najohrozenejším. Dôkazom jeho neúnavného snaženia o výrazné zmeny v oblasti ochrany detí bolo aj minuloročné prijatie zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk