Hlavné menu

11.12.2015

Rezort práce podporuje projekt Zdravé komunity

Európska komisia vyhodnotila ako jeden z najúspešnejších vzorových projektov – NP Zdravé komunity. Ten napomáha k posilňovaniu zdravotného stavu ľudí v marginalizovaných komunitách, ich spoločenskému začleňovaniu a osvete.
 

Odborníci aktuálne bilancovali jeho výsledky. Skonštatovali, že zúročuje viac ako desaťročné skúsenosti mimovládnych, štátnych a súkromných subjektov, ale aj národných i medzinárodných iniciatív, ktoré realizujú aktivity v oblasti zdravia zamerané na znevýhodnené komunity. Projektu sa veľmi darí. Zamestnanci pravidelne spolupracujú s vyše 750 lekármi a stovkou základných a materských škôl. V teréne je zapojených až 257 zamestnancov, z čoho sú 234 asistenti osvety zdravia a 23 koordinátori. Takmer 90 % je priamo z osád, v ktorých pracujú. Poskytujú pomoc a poradenstvo, vykonávajú napríklad merania krvného tlaku, základné ošetrenia, poradenstvo prvorodičkám, sprevádzajú pacientov do zdravotníckych zariadení. Súčasťou je aj osveta o hygienických a zdravotných návykoch a zodpovednosti za vlastné zdravie.

Ministerstvo práce podporuje projekt v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Ako zdôraznil štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, výsledky ho mimoriadne potešili, pričom úspešnosť vidí najmä v systémovej, trvalo udržateľnej spolupráci medzi mimovládnym a štátnym sektorom. „V ďalšom období bude ministerstvo práce riadiacim orgánom pre OP Ľudské zdroje a z tohto programu bude financovaný tento projekt tak, aby mohol byť realizovaný nielen mimo Bratislavy, ale aj v Bratislavskom kraji. Celkovo na prvých tridsaťšesť mesiacov, čiže na prvé tri roky do konca roka 2018 počítame so sumou presahujúcou dva a trištvrte milióna,“ povedal.

Národný projekt Zdravé komunity je financovaný z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia z programového obdobia 2007-2013 s aktuálnym čerpaním vo výške 2.510.681 eur, zo schválených 3.289.257 eur. Z nového programového obdobia 2014-2020 z Operačného programu Ľudské zdroje bolo na jeho pokračovanie vyčlenených 12.800.695 eur na ďalších 36 mesiacov. Projekt spustila v roku 2003 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), ktorá v roku 2012 iniciovala vznik Platformy na podporu zdravia znevýhodnených osôb (PPZZS). Z pôvodných 68 lokalít sa rozšíril na 108 lokalít po celom Slovensku. V októbri 2014 prevzalo gesciu nad projektom Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré spolu s platformou založilo neziskovú organizáciu Zdravé komunity. Projekt je výnimočný v slovenskom i v európskom kontexte prepracovanou a opakovane testovanou, vylepšovanou metodológiou, ktorá reflektuje na najnovšie poznatky prístupu k marginalizovaným skupinám a zohľadňuje špecifiká SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk