Hlavné menu

29.12.2020

Rezort práce predložil do medzirezortného pripomienkového konania dva strategické materiály

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dva strategické dokumenty – Návrh Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí. Ich cieľom je dosiahnuť rovnosť žien a mužov bez všetkých foriem diskriminácie, násilia a akýchkoľvek škodlivých praktík voči ženám a dievčatám.
 

Diskriminácia žien na Slovensku stále pretrváva. Ženy s deťmi majú o tretinu nižšie dôchodky ako ženy, ktoré deti nemajú. „Preto sme v novele Ústavy SR presadili nové sociálne právo: Nikto nesmie byť diskriminovaný na výške dôchodku z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. „Ústavná zmena je, samozrejme, iba začiatkom. Teraz musíme uviesť do praxe aj ďalšie konkrétne veci.“

Akčný plán reflektuje na identifikované problémy, hlavný cieľ a nadväzujúce operačné ciele v každej strategickej oblasti. „Navrhli sme množstvo úloh, ktoré budú mať pozitívny dopad na zlepšenie života žien a podporia zamestnané matky. Dôležitá je podpora podnikania žien vytváraním takých systémových opatrení, ktoré zosúladia ich rodinný a pracovný život. V akčnom pláne podporujeme výskum liečby neplodnosti či uľahčenie procesu osvojenia detí. Rovnako navrhujeme, aby každé dieťa do troch rokov malo právny nárok na predškolské vzdelávanie,“ vymenovala niektoré konkrétne kroky riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí MPSVR SR Zuzana Brixová.

Stratégia identifikuje dvanásť strategických oblastí: Žena a jej povolanie; Dopady pandémie COVID – 19; Dôstojnosť a telesná integrita; Rovnosť žien a mužov, rovnosť príležitostí a prístup na trh práce; Zosúladenie rodinného a pracovného života; Vzdelávanie, veda a výskum; Ekonomická závislosť a chudoba žien; Politická a ekonomická participácia a účasť na rozhodovaní; Zabezpečenie participatívneho mechanizmu na presadzovanie rovnosti žien a mužov a inštitucionálne zabezpečenie rovnosti žien a mužov; Začleňovanie zraniteľných skupín a viacnásobná diskriminácia žien a maloletých detí/dievčat; Medzinárodná rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc a Zhromažďovanie a analýza dát, ich pravidelné vyhodnocovanie a publikovanie.

„Rovnosť žien a mužov je témou, ktorá sa týka každého z nás, a jej realizácia či zanedbávanie má priamy dopad na naše každodenné fungovanie. Bol by som rád, ak by sa do pripomienkového konania zapojili nielen rezorty či neziskové organizácie aktívne v tejto oblasti, ale aj bežné ženy, či už zamestnané, bezdetné, matky, študentky, prosto ženy a dievčatá, na ktoré bude mať Stratégia a navrhované opatrenia priamy dosah. Ich postrehy sú pre nás mimoriadne cenné,“ uzavrel M. Krajniak.

Oba dokumenty – Návrh Celoštátnej stratégie rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2020-2025 a Akčný plán rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, sú zverejnené na portáli Slov-Lex ( https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/668 ) a možno ich pripomienkovať do 20. januára 2021.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk