Hlavné menu

23.10.2017

Rezort práce sa zapája do Európskeho týždňa BOZP

Aj v tomto roku je 43. týždeň venovaný zvyšovaniu povedomia verejnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Počas rokov 2016 až 2017 sa kampaň zameriava na zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa každoročne koná pod záštitou Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA).
 

Aktuálna kampaň propaguje udržateľné a zdravé starnutie a význam prevencie počas celého pracovného života. Zamestnávateľom a zamestnancom poskytuje informácie a nástroje na riadenie BOZP v súvislosti so starnutím pracovnej sily. Zároveň umožňuje výmenu informácií a postupov dobrej praxe v tejto oblasti. „Je nevyhnutné zvyšovať povedomie verejnosti o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci aj takýmito cielenými aktivitami. Bohužiaľ, každoročne desiatky zamestnancov zomrú na následky pracovného úrazu alebo utrpia ťažkú ujmu na zdraví. Prevencia pracovných úrazov, zdravotných problémov a chorôb z povolania je potrebná počas celého pracovného života a nemôžeme ju podceňovať,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Rezort práce sa do Európskeho týždňa BOZP zapája napr. prostredníctvom seminára „Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov“, ktorý 25. októbra 2017 v Prešove organizuje Národný inšpektorát práce pre približne 50 účastníkov z radov odbornej verejnosti. Seminár je určený najmä malým a stredným podnikateľom a predstaví činnosť národného kontaktného miesta Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA). Poukazovať sa bude na problémy z oblasti BOZP a pracovnoprávnych vzťahov, odborníci odprezentujú aj skúsenosti z vyšetrovania pracovných úrazov v stavebníctve, ale i zistenia inšpekcie práce z kontrol v zamestnávateľských subjektoch v poľnohospodárstve, v lesníctve a pri vysielaní zamestnancov.

Inšpektoráty práce pripravujú v jednotlivých krajoch rozmanité aktivity, napr. vzdelávacie podujatia, odborné prednášky, semináre, besedy pre študentov stredných a vysokých škôl a dni otvorených dverí. Poskytovať budú bezplatné poradenstvo o pracovnoprávnych vzťahoch, nelegálnom zamestnávaní, BOZP a o sociálnej legislatíve v doprave.

Okrem toho sa v dňoch 6. – 8. 11. 2017 uskutoční na Štrbskom Plese už 30. medzinárodná konferencia „Aktuálne otázky bezpečnosti práce“, ktorú pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera organizujú Technická univerzita Košice a Národný inšpektorát práce. Prednášajúci budú širokej odbornej, podnikovej i laickej verejnosti prezentovať nové trendy, postupy prevencie a skúsenosti z dobrej praxe v oblasti BOZP.

Špecifické podujatia zamerané na podporu zvýšenia povedomia širokej verejnosti o dôležitosti vytvárania zdravých a bezpečných podmienok pre prácu sa konajú vo všetkých krajinách Európskej únie.

Viac informácií o Európskom týždni BOZP.
Informácie o podujatiach Národného inšpektorátu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk