Hlavné menu

04.03.2021

Rezorty školstva a práce pomôžu 6000 zamestnancom základných umeleckých škôl

Ministerstvo práce a ministerstvo školstva rozširujú „Prvú pomoc“ na základné umelecké školy (ZUŠ). Od 1. marca môžu žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov verejné, súkromné aj cirkevné ZUŠ. Vďaka tejto pomoci podporíme približne 6 000 pracovných miest v 700 ZUŠ sumou 24 miliónov eur.
 

Po úspešnej spolupráci pri podpore materských škôl spúšťajú ministerstvá školstva a práce ďalší spoločný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.“ Ten je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, a to z Operačného programu Ľudské zdroje v gescii rezortu práce.

„Ministerstvo práce je najúspešnejšie vo vyplácaní štátnej pomoci. Od začiatku pandémie sme vyplatili na pomoc ľuďom už viac ako 1,4 miliardy EUR, čo je najviac spomedzi všetkých ministerstiev. Uvedomujem si, že pri vyplácaní historicky najväčšej pomoci, ktorú kedy štát ľuďom poskytol, sú aj nedostatky. Napriek tomu som hrdý na všetkých zamestnancov úradov práce a Sociálnej poisťovne, ktorí na vyplácaní pomoci pracujú každý deň. To, že sú jedinou funkčnou infraštruktúrou štátu potvrdzuje aj naša úspešná spolupráca s ministerstvom školstva, s ktorým spúšťame už druhú schému pomoci, v prvej vlne pre školy a škôlky, aktuálne pre základné umelecké školy,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí rodiny Milan Krajniak.

„Sme veľmi radi, že po pomoci zamestnancom materských škôl sme spoločne pristúpili aj k pomoci základným umeleckým školám. Spoločne takto prispejeme takmer 6 000 zamestnancom pracujúcim na 700 ZUŠ. Aj v tejto náročnej dobe je potrebné podporovať tvorivosť žiakov. Každý, kto sa stará o budúcnosť našich detí si zaslúži našu pozornosť. Sme si toho vedomí a v tomto duchu budeme pristupovať ku každému, podľa našich možností,“ spresnil minister školstva Branislav Gröhling.

Jedna žiadosť, jednoduché pravidlá

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú poskytovať finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac však 1 100 eur na jedného zamestnanca na mesiac, a to pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom s nástupom najneskôr 1. marca 2020. Príspevok bude vyplatený za obdobie od 13. marca 2020 do 30. júna 2020. Zamestnávateľ môže o tento príspevok žiadať iba na zamestnancov, u ktorých neskončil pracovný pomer počas troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, za ktorý žiada príspevok.

Základné umelecké školy, respektíve ich zriaďovatelia, môžu požiadať o príspevok jednou žiadosťou za celé oprávnené obdobie, ktorej súčasťou je aj výkaz pre priznanie príspevku. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné posielať elektronicky od 1. marca 2021 do 30. júna 2021 prostredníctvom www.pomahameludom.sk. Príspevky poskytnú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny jednorazovo najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Oznámenie o možnosti predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku, Manuál k vyplneniu žiadosti a všetky dôležité informácie pre ZUŠ, v rámci projektu Prvá pomoc, sú zverejnené na www.pomahameludom.sk .

V roku 2020 sme pomohli 24 330 zamestnancom materských škôl celkovou sumou 59,6 mil. eur

Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom školstva podali v roku 2020 pomocnú ruku aj materským školám. Tie mohli od júla žiadať o príspevky na mzdy zamestnancov. Vďaka tejto pomoci sa nám podarilo ochrániť až 24 330 pracovných miest v materských školách nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ale aj v cirkevných, či súkromných zariadeniach. Celkovo sme podporili 2 751 materských škôl zo všetkých regiónov Slovenska sumou 59 686 766 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk