Hlavné menu

17.06.2020

Rodinnú a sociálnu politiku štátu podporí nový splnomocnenec

Vláde bude pri príprave opatrení pre rodiny a sociálne slabších radiť splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre podporu rodiny a sociálnu pomoc. Jeho štatút schválili členovia vlády na svojom zasadnutí v stredu, 17. júna 2020. Do tejto funkcie zároveň vymenovali poslankyňu NR SR Petru Krištúfkovú. Návrh na zriadenie nového poradného orgánu predložil na rokovanie minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
 

Splnomocnenec vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc bude platformou pre spoluprácu medzi orgánmi štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce, verejnosťou a inými relevantnými subjektami. Bude strategicky premosťovať kľúčových partnerov, ktorí si budú vymieňať skúsenosti z oblasti sociálnej pomoci a podpory rodiny. Splnomocnenec bude zároveň zabezpečovať koordináciu plnenia úloh a prepájať pracovné agendy relevantných subjektov, čím sa zefektívni ich činnosť v prospech rodín na Slovensku.

Dôležitou úlohou splnomocnenca je aj príprava odborných stanovísk, návrhov a koncepčných materiálov pre ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Práve preto sa jeho sekretariát začlení do organizačnej štruktúry MPSVR SR. Funkciu bude vykonávať bez nároku na odmenu.

Návrh na vymenovanie splnomocnenca predložil na rokovanie vlády z vlastnej iniciatívy minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Na tento post navrhol poslankyňu NR SR a podpredsedníčku Výboru NR SR pre sociálne veci Petru Krištúfkovú, ktorú následne vymenovala vláda do funkcie splnomocnenca vlády SR pre podporu rodiny a sociálnu pomoc k 17. júnu 2020.

„Úrad sme zriadili preto, aby sme predchádzali tomu, že nám určité skupiny ľudí vypadávajú z plošných schém pomoci. To tu doteraz nikto neriešil a to musíme zmeniť. Vďaka pani Krištúfkovej sa už v Programovom vyhlásení vlády SR hovorí o tzv. SOS dávke, ktorú sme zaviedli už teraz počas pandémie. Vďaka nej sme doteraz pomohli viac ako 10-tisíc občanom, ktorí sa ocitli bez príjmu a nenašli sa v plošných opatreniach vlády pri boji s pandémiou,“ informuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Nová splnomocnenkyňa pre podporu rodiny a sociálnu pomoc je od roku 2016 členkou výboru NR SR pre sociálne veci, v aktuálnom volebnom období je jeho podpredsedníčkou. V spolupráci so svojimi straníckymi kolegami predkladala na rokovanie NR SR množstvo legislatívnych návrhov v oblasti sociálnej pomoci a podpory rodiny. Niekoľkokrát predložila návrh zákona o náhradnom výživnom, ktorý mal zabezpečiť automatické vyplácanie náhradného výživného zo strany štátu, a to vo výške určenej súdom. Ďalší navrhovaný zákon o mimoriadnom prídavku mal podporiť rodiny vo vzdelávaní ich detí, ak si plnia školskú dochádzku. Rodiny chcela podporiť aj príspevkom na bývanie.

Po vypuknutí pandémie koronavírusu sa významným spôsobom zaslúžila o pomoc pre ľudí bez príjmu alebo v krízovej situácii. Je autorkou opatrenia „prvej pomoci“, tzv. SOS dotácie, ktorá je určená na sociálnu pomoc pre ľudí bez príjmu. Spolupracovala aj na úprave humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií. O týchto dvoch dávkach rozhoduje komisia MPSVR SR na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorej sama predsedá a dohliada na to, aby boli príspevky vyplatené tým, ktorí sociálnu pomoc od štátu počas koronakrízy najviac potrebujú.

„Celú pandémiu si odniesli rodiny a tu sa ukazuje, že štát musí pomáhať koncepčne, systematicky a dlhodobo. Toto bude pre ministerstvo veľká úloha a ja verím, že ako splnomocnenkyňa budem pri jej plnení veľmi nápomocná. Na tejto vláde je jasne vidieť, že rodiny majú na prvom mieste. Vymenovanie do tejto funkcie beriem naozaj s pokorou a s obrovským rešpektom,“ hovorí splnomocnenkyňa vlády Petra Krištúfková.

Štatút Splnomocnenca vlády SR pre podporu rodiny a sociálnu pomoc si môžete stiahnuť tu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk