Hlavné menu

21.12.2018

Rok 2018 v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v tomto roku zrealizovalo sériu opatrení, vďaka ktorým sa zlepšil a zjednodušil život rodinám s malými deťmi, opatrovateľom príbuzných, nízkopríjmovým zamestnancom či dôchodcom. Zároveň sa viac kládol akcent na podporu tých, ktorí prejavili úprimný záujem pracovať.
 

V prvom rade sú to opatrenia aktívnej politiky zamestnanosti, ktoré ministerstvo vždy prispôsobuje aktuálnej situácii na trhu práce. V súčasnosti trh trápi najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj nezáujem nezamestnaných prijímať prácu napr. pre nízku mzdu. Aj preto sme v tomto roku prijali ďalšie opatrenia, ktorými ešte viac zvyšujeme záujem najmä dlhodobo nezamestnaných hľadať si prácu aj za nižšiu mzdu, aby sa im oplatilo viac pracovať ako poberať sociálne dávky. Je to napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá vzrástla o rekordných 45 eur na sumu 480 eur, a od mája aj zvýšenie príplatkov za prácu v noci a vo sviatok a zavedenie príplatkov za prácu v sobotu a v nedeľu. Sústredili sme sa aj na podporu mobility, aby mali ľudia, ktorí chcú pracovať hoci aj v inom meste či kraji, zjednodušené podmienky. „Taktiež sme od mája zákonom nastavili jasné pravidlá pre fungovanie a podporu sociálnych podnikov, aby nebolo možné zneužívať toto podnikanie na vlastné obohatenie. Sledovali sme jasný cieľ – dostať na trh práce dlhodobo nezamestnaných ľudí,“ vyratúva minister Ján Richter.

Situácia na trhu práce je nesmierne priaznivá. To však prinieslo so sebou aj ďalší fenomén – spomínaný nedostatok pracovnej sily. Slovensko preto prijalo historicky prvý dokument, ktorý rieši problém s nedostatkom pracovnej sily pod názvom Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR. Ide o zrýchlenie a zjednodušenie podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, avšak len v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5%.

„Treba zdôrazniť fakt, že rok 2018 bol aj rokom historicky najnižšej nezamestnanosti – miera tej evidovanej poklesla v novembri na 5,09 %. Ide o historicky najpriaznivejšie čísla v štatistike nezamestnanosti v Slovenska,“ akcentuje Ján Richter.

Veľkú pozornosť sme v tomto roku venovali aj seniorom a ľuďom odkázaným na pomoc. Historicky sme od júla zvýšili príspevok na opatrovanie, a to až o 120 eur. Rovnako tak sme razantne zvýšili príspevok pre opatrovateľov v dôchodkovom veku až o takmer 100 eur. Zlepšili sme podmienky i pre osobných asistentov. „Som veľmi hrdý na to, že sa nám podarilo v relatívne krátkom čase prijať právnu normu, ktorou opäť výraznou mierou prispejeme ku kvalitnejšiemu životu ťažko zdravotne postihnutých,“ hodnotí túto prelomovú novelu minister Ján Richter.

Sociálne služby sú ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa tento rok zamerali, aby sme prispeli ku kvalite ich poskytovania. Od januára totiž nastala zmena výrazná zmena v ich financovaní, a síce podľa stupňa odkázanosti. Príspevok pri najvyššom, šiestom stupni porástol až o takmer 140 eur. Celkovo sme tak finančne prispeli na rozvoj sociálnych služieb sumou cca 150 miliónov eur. Navyše po dvoch úspešných projektoch od leta pokračujeme v projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktorým plánujeme podporiť minimálne 2 800 pracovných miest opatrovateľov.

Pri dôchodcoch sme sa v tomto roku sústredili najmä na zvyšovanie penzií. Tie aj v roku 2018 vzrástli minimálne o 2%. Od januára sa nám navyše podarilo odstrániť vyše 13 ročné krivdy pri starodôchodoch. Seniori, ktorých sa to týka, tak majú v priemere dôchodky vyššie až o 50 eur. Teší nás, že aj v roku 2018 sme zachovali vyplácanie vianočného príspevku a príplatku k nemu, pričom sa zvýšila horná hranica nároku na vianočné až na 572,40 eura. Týmto krokom sa počet poberateľov oproti minulému roku zvýšil o približne 20 000. Tí, ktorých dôchodok nepresiahol výšku 410,14 eura, dostali aj jednorazový príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Najvyšší vianočný príspevok tak opäť predstavoval 100 eur. „Obdobie vianočných sviatkov je spojené s vyššími finančnými výdavkami, čo má osobitný dopad na nízkopríjmových poberateľov dôchodku. Tí si naďalej zaslúžia našu pozornosť a zvýšenie ich reálnych príjmov aj vďaka tomuto príspevku. Zvyšovanie kvality života staršej generácie je jednou z významných sociálnych výziev, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády,“ konštatuje Ján Richter.

Mimoriadne dôležitou je sféra ochrany slabších rodín a detí, a tou je sociálnoprávna ochrana. V tomto roku sme prijali prelomové zmeny schválením zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Získali sme podporu a ocenenie odbornej i laickej verejnosti. „Zámerom bolo najmä to, aby deti viac zotrvávali v rodinnom prostredí, ako aj to, aby sa do neho vrátili v prípade ich vyňatia. Poskytli sme nové možnosti ako viac riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností,“ zdôrazňuje minister. Zároveň sme vytvorili podmienky pre rozvoj ambulantných a terénnych foriem odbornej práce s dieťaťom a jeho rodinou či zlepšili podmienky pre výkon opatrení pre deti pobytovou formou na základe dohody so zákonným zástupcom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk