Hlavné menu

11.10.2017

Rokovania o novele zákona o sociálnych službách

Predstavitelia Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb sú spokojní s rokovaniami o novele zákona o sociálnych službách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny totiž čiastočne akceptovalo ich požiadavky, konkrétne odloženie systému hodnotenia kvality poskytovaných sociálnych služieb a skrátenie lehoty na vydávanie posudkov. Pozitívny posun nastal aj v službách krízovej intervencie.
 

„Dohodli sme sa, že systém hodnotenia kvality sociálnych služieb začneme realizovať až od 1. septembra 2019, pretože predovšetkým neverejní poskytovatelia podľa vlastných slov nie sú schopní vzhľadom na dnešný systém financovania naplniť všetky kritériá,“ povedal štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš. Dodal, že dovtedy bude jasné, akým spôsobom sa bude uplatňovať systém valorizácie štátnych príspevkov na poskytovanie sociálnych služieb, nakoľko v roku 2018 vláda prvýkrát vydá nariadenie, ktorým stanoví výšku príspevku štátu na poskytovanie sociálnych služieb pre rok 2019.

Ďalším ústupkom zo strany MPSVR SR bude skrátenie lehoty na vydávanie posudkov a rozhodnutí o odkázanosti. „Toto rozhodovanie zo strany samospráv sa bude aj naďalej riadiť zákonom o správnom konaní, takže budú tam plynúť tie lehoty, ktoré predpokladá zákon o správnom konaní,“ objasnil Branislav Ondruš. V praxi to bude znamenať, že lehota na vydanie týchto rozhodnutí bude tak ako doteraz 60 dní a nebude sa predlžovať o ďalších 30 dní.

Združenie miest a obcí Slovenska sa navyše dohodlo s poskytovateľmi sociálnych služieb na zjednodušenom prístupe odkázaných ľudí, napríklad bezdomovcov či týraných matiek, k službám krízovej intervencie. „ Dnes zákon hovorí o tom, že obec prispieva na poskytovanie týchto služieb len ak si túto službu objedná. Po novom služby krízovej intervencie nebudú podmienené ich objednaním zo strany obcí,“ informoval B. Ondruš.

Anna Ghannamová z Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb poďakovala, že rezort práce vypočul prosby a po 9 rokoch sa príspevok na poskytovanie sociálnej služby pozitívne upravuje. Na druhej strane vyjadrila sklamanie z toho, že neboli akceptované všetky ich požiadavky. „Je nám nesmierne ľúto, že neboli prijaté požiadavky, kde sme žiadali zvýšenie niektorých služieb krízovej intervencie. Na druhej strane musíme povedať, že máme pocit, že nás počúvajú. Je to dobrá správa pre občana, že odborná prax je vypočutá. Nie sme síce úplne spokojní, ale vítame túto novelu zákona, aj keď nie je pre nás všetkých ideálna,“ uzavrela.

Všetky spomínané návrhy predložia vládni poslanci v parlamente vo forme pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o sociálnych službách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk