Hlavné menu

23.05.2012

Rokovanie predstaviteľov Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky s vedením rezortu práce

Výnos druhého piliera za sedem rokov fungovania predstavuje 1,2 percenta, pričom priemerná inflácia dosiahla 4 percentá. Čistá hodnota vkladov je teda nižšia ako vklady, ktoré si tam ľudia vložili, informoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian na stretnutí so zástupcami misie Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.
 

Výnos druhého piliera za sedem rokov fungovania predstavuje 1,2 percenta, pričom priemerná inflácia dosiahla 4 percentá. Čistá hodnota vkladov je teda nižšia ako vklady, ktoré si tam ľudia vložili, informoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Burian na stretnutí so zástupcami misie Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.

Podľa slov Jozefa Buriana bude preto potrebné zatraktívniť II. pilier, aby sa zvýšila jeho výnosnosť. Keďže v roku 2015 budú prví klienti zapojení v II. pilieri odchádzať do dôchodku, je potrebné, aby pri výpočte anuity mali čo najmenšie straty. „Zároveň musíme mať na zreteli konsolidáciu verejných financií v SR, ktorá je hlavným predpokladom pre uskutočňovanie zmeny v dôchodkovom systéme. Európska komisia očakáva od SR zníženie schodku verejných financií v roku 2013 pod úroveň troch percent, preto musí vláda SR maximálne dbať o rast a udržateľnosť verejných financií,“ podotkol Jozef Burian. Uviedol, že vláda má aj zámer transformovať dnes existujúce 4 fondy na 2 fondy - garantovaný a negarantovaný. Sporiteľ si bude môcť vybrať, do ktorého fondu bude vkladať svoje peniaze. Štátny tajomník informoval zástupcov MMF aj o zámere vytvoriť od roku 2013 inštitút minimálneho dôchodku. Zástupcovia MMF zdôraznili potrebu udržateľnosti verejných financií, ako aj zabezpečenia celého dôchodkového systému.

Riešenie problematiky zamestnanosti treba podľa druhého štátneho tajomníka rezortu Braňa Ondruša hľadať v efektívnejšom prepojení vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. „Na Slovensku vznikali stredné školy bez ohľadu na to, že by niekto skúmal, či absolventi týchto škôl nájdu uplatnenie na trhu práce. Ročne sa 20 tisíc absolventov stredných škôl stáva nezamestnanými, pretože o nich zamestnávatelia neprejavujú záujem,“ zdôraznil. Rezort práce v spolupráci s ministerstvom školstva pripravuje systém, ktorý má vyhodnocovať informácie, o aké profesie je dlhodobý záujem. Na ich základe bude môcť rezort školstva regulovať otváranie takých stredných škôl, ktoré budú schopné pripravovať mladých ľudí na tieto profesie. „Do procesu budú zapojení aj zamestnávatelia, pretože práve oni upozorňujú, najmä v poslednom čase, na nedostatok kvalifikovaných síl,“ dodal Braňo Ondruš s tým, že problematiku zamestnávania mladých ľudí chcú riešiť aj formou tzv. absolventskej praxe. Zástupcov MMF informoval i o pipravovanom nástroji, ktorý bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu formou projektu. Počas 12 mesiacov by mal štát dotovať mzdu mladých ľudí a zamestnávateľ sa zaviaže držať miesto ešte minimálne ďalších 6 mesiacov. Projekt by mal napomôcť k oživeniu trhu práce a k zníženiu nezamestnanosti mladých.

Svetová banka na základe prieskumu realizovaného v roku 2011 odporúča zamerať sa na riešenie citlivých tém týkajúcich sa poskytovania sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, analýz systému dávok a daní, vytvorenia profilu poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke vrátane identifikovania možných prekážok k ich vyššej účasti na pracovnom trhu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk