Hlavné menu

23.04.2018

Rokovanie so zástupcami automobilového priemyslu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval s novým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej Republiky (ZAP SR) Alexandrom Matušekom a ďalšími zástupcami zväzu. Dominovala téma nedostatku pracovnej sily a pomoci štátu pri zabezpečovaní pracovníkov pre automobilový priemysel. Obe strany sa dohodli na pravidelnej komunikácii.
 

Minister na úvod informoval zástupcov Zväzu automobilového priemyslu SR o plnení uznesenia vlády č. 589 z 13. decembra 2017 k návrhu východísk k opatreniam na odstránenie bariér pre trvalo udržateľný rozvoj automobilového priemyslu na Slovensku. Z neho pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplýva zrýchliť plnenie koordinácie rezortných politík pri rozvoji zamestnanosti, predložiť na rokovanie vlády návrh na zriadenie poradného orgánu vlády – Rady vlády pre rozvoj zamestnanosti, zabezpečiť rekvalifikáciu 5 000 uchádzačov o zamestnanie ročne pre automobilový priemysel, sprísniť podmienky

pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať a taktiež skrátiť lehoty pri vydávaní povolení na zamestnanie zahraničných zamestnancov z tzv. tretích krajín a udeľovaní prechodného pobytu za účelom zamestnania.

„Tieto úlohy priebežne plníme. Ešte v minulom roku sme sprísnili podmienky evidencie pre ľudí, ktorí odmietajú prijať prácu. Od 1. mája sa zjednodušia podmienky pre zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny vo vybraných profesiách, kde je preukázaný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a iba v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou ako 5 %. Taktiež sa skráti lehota na povinné nahlásenie voľného pracovného miesta vhodného na obsadenie aj príslušníkom tretej krajiny z 30 na 20 pracovných dní,“ informoval minister práce sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodal, že 21. februára 2018 schválila vláda Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti, ktorá bude okrem iného navrhovať opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a na zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily do budúcnosti.

Aktuálny nedostatok zamestnancov pre automobilový priemysel pomáha riešiť Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrady práce prostredníctvom projektov vzdelávania a rekvalifikácií. „Okrem toho vyhlásila Implementačná agentúra MPSVR SR koncom decembra 2017 dopytovo orientovanú výzvu Rozvoj sektorových zručností. Dávame priestor zamestnávateľom zaškoliť a odborne si pripraviť nových zamestnancov prijatých z radov uchádzačov o zamestnanie priamo vo svojich firmách a presne podľa svojich požiadaviek na pracovné zručnosti v danom sektore, aj v automobilovom priemysle,“ povedal minister Ján Richter. V krátkom čase predstaví Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny spolu s predstaviteľmi Zväzu automobilového priemyslu SR nový projekt, ktorý zabezpečí ďalšiu kvalifikovanú pracovnú silu na rôzne pozície v automobilovom priemysle.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej Republiky oceňuje prístup ministerstva pri plnení úloh z uznesenia vlády č. 589/2017, ktoré sám inicioval. „Záujmom Zväzu je podieľať sa na tvorbe podmienok dlhodobej udržateľnosti a rastu konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku. Preto vítame ponuku pána ministra na pravidelné stretnutia, ktorých cieľom bude riešenie výziev vznikajúcich na trhu práce,“ uviedol na stretnutí prezident ZAP SR Alexander Matušek

Na rokovaní sa zúčastnili aj generálna riaditeľka sekcie práce MPSVR SR Danica Lehocká, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Marián Valentovič a za zástupcov ZAP Július Hron, Ľubomír Kollár a Ján Pribula.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk