Hlavné menu

15.03.2017

Rokovanie o správe Európskej komisie o krajine

Minister Ján Richter prijal zástupcu generálneho tajomníka Európskej komisie Jean-Eric Paqueta. Diskutovali o obsahu Správy Európskej komisie o krajine za rok 2017. Po zozbieraní reakcií slovenských orgánov a odbornej verejnosti na zistenia v správe pripraví Komisia pre krajinu špecifické odporúčania na zlepšenia.
 

Európska komisia pozitívne hodnotí vývoj na slovenskom trhu práce a v dôsledku výrazného hospodárskeho rastu očakáva ďalší pokles miery nezamestnanosti. Reálne vidí aj naplnenie cieľov Slovenska v oblasti zamestnanosti, a to dosiahnuť do roku 2020 zamestnanosť v kategórii 20 – 64 rokov na úrovni 72 %. Podľa posledných údajov Štatistického úradu SR dosiahla v štvrtom štvrťroku 2016 zamestnanosť v tejto kategórii 70,3 %. „Na týchto našich výsledkoch majú veľký podiel aj európske fondy, vďaka ktorým sa nám darí podporovať zamestnávanie rizikových kategórií nezamestnaných, najmä mladých a dlhodobo neaktívnych. Za posledné roky sa nám okrem iného podarilo znížiť nezamestnanosť mladých do 25 rokov o viac ako polovicu. Oceňujem najmä spustenie Záruk pre mladých, ktoré k tomu bezpochyby napomohli a pomáhajú ďalej,“ informoval delegáciu minister práce Ján Richter.

Zástupca generálneho tajomníka Európskej komisie Jean-Eric Paquet sa zaujímal najmä o pokrok Slovenska pri podpore zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, o riešenie nedostatku kvalifikovanej sily, o ktorej ho informovali zahraničné obchodné komory, ale aj o opatrenia na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života. „Vaše ministerstvo urobilo počas tohto semestra veľký pokrok a to, čo sme sa dnes dozvedeli, nám pomôže lepšie sformulovať odporúčania pre Slovensko v oblasti politiky zamestnanosti a rodinnej a sociálnej oblasti,“ uviedol na záver stretnutia Jean-Eric Paquet.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk