Hlavné menu

04.04.2013

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa znížil o sedem percent

Rozdiel v odmeňovaní mužov a žien sa za posledné desaťročie znížil o sedem percent. Napriek tomu ženy musia na Slovensku pracovať o tri mesiace dlhšie, aby zarobili rovnakú mzdu ako muži zarobia za kalendárny rok.
 

Priemerný zárobok žien tvorí menej ako 80 percent z mužskej priemernej mzdy. „Rodový mzdový rozdiel bol v roku 2011 na Slovensku 20,5 percenta, kým na úrovni EÚ 16,2 percenta,“ uviedla na tlačovej besede pri príležitosti Dňa rovnosti v odmeňovaní (4. apríla) riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ministerstva práce Oľga Pietruchová.

Z hľadiska vzdelania prevláda na Slovensku lepšia vzdelanostná úroveň žien. Táto sa však neodráža v úrovni ich zárobkov. Najvyšší rodový mzdový rozdiel sa prejavuje pri vysokoškolsky vzdelaných mužoch a ženách, a to najmä v podnikateľskej sfére, kde tento rozdiel predstavuje o štvrtinu nižší priemerný zárobok pre ženy.

Rodový mzdový rozdiel sa začína prejavovať približne v 25. roku života a pretrvá až do dôchodku. Je teda zrejmé, že prerušenie práce žien kvôli materskej a rodičovskej dovolenke predstavuje pre ne znevýhodnenie, ktoré ovplyvňuje ich príjem počas celej kariéry a zákonite aj na dôchodku.

Princíp rovnakého odmeňovania z pohľadu rodovej rovnosti patrí pritom medzi najfrekventovanejšie zásady v medzinárodnom pracovnom práve, ako aj v pracovnom práve EÚ. V tejto oblasti bolo na úrovni EÚ prijatých niekoľko smerníc, predovšetkým pokiaľ ide o zásadu rovnakej odmeny mužov a žien za rovnakú prácu a zásadu rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami z roku 1975. V SR je princíp rovnakého odmeňovania mužov a žien za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty zakotvený v Zákonníku práce.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na stránke www.gender.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk