Hlavné menu

18.08.2020

Sekciu sociálnej politiky povedie Ján Kmeť

Sekcia sociálnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) má nového generálneho riaditeľa. Je ním Mgr. Ján Kmeť, PhD., ktorý od 15. augusta vo funkcii vystriedal poverenú riaditeľku sekcie JUDr. Katarínu Fedorovú. Tá naďalej zostáva pracovať na ministerstve ako riaditeľka odboru integrácií osôb so zdravotným postihnutím.
 

Ján Kmeť sa stal generálnym riaditeľom na základe splnenia zákonných podmienok výberového konania (vyhlásené 22.6.2020 cez ústredný portál verejnej správy – slovensko.sk). „Som človek, ktorý rád prijíma výzvy a práca generálneho riaditeľa sekcie sociálnej politiky na MPSVR SR je pre mňa výzvou realizovať potrebné zmeny, po ktorých už dlhé roky volajú poskytovatelia sociálnych služieb, prijímatelia sociálnych služieb a odborná verejnosť. To bol aj hlavný dôvod, prečo som sa prihlásil do výberového konania,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie sociálnej politiky Ján Kmeť.

Medzi priority nového šéfa sekcie patrí zmena systému financovania sociálnych služieb (zavedenie nového príspevku na starostlivosť), zavedenie jednotnej posudkovej činnosti, uvedenie do reálneho života dostupné komunitné sociálne služby tak, aby odkázaný občan mohol zotrvať čo najdlhšie vo svojom domácom prostredí, vytvorenie systému dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti či zrýchlenie a zefektívnenie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb. „Mojou víziou je vytvoriť na sekcii sociálnej politiky tím odborníkov, ktorí chápu svoju prácu ako poslanie. Cieľom ich úsilia bude pomáhať ľuďom, ktorí sú na pomoc odkázaní,“ uzavrel Ján Kmeť.

„Sekcia sociálnej politiky, ktorá sa venuje predovšetkým oblasti zabezpečenia sociálnych služieb, systému štátnych dotácií, ale aj integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením, získala prijatím pána Kmeťa skúseného a odborne zdatného generálneho riaditeľa. Verím, že sa nám spoločne podarí zrealizovať v tejto oblasti všetky zmeny, ku ktorým sme sa zaviazali v programovom vyhlásení vlády,“ vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Mgr. Ján Kmeť, PhD. je absolventom Prešovskej univerzity v Prešove v odbore manažment verejnej správy a absolventom doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore ekonomika a manažment podniku. V predchádzajúcich takmer ôsmich rokoch pracoval vo funkcii riaditeľa Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača. V tejto práci získal cenné znalosti a skúsenosti v oblasti sociálnych služieb, podarilo sa mu presadiť začlenenie zariadenia do procesu deinštitucionalizácie a pripraviť všetku potrebnú dokumentáciu na reálne začatie výstavby nových budov pre prijímateľov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk