Hlavné menu

30.06.2014

Seminár o deinštitucionalizácii sociálnych služieb

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) realizuje projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb (NP DI).
 

V rámci podaktivity 1.2 Príprava prostredia a ľudských zdrojov na proces DI národného projektu boli v pondelok, 23.6.2014, otvorené vzdelávacie aktivity prvým dňom Informačného seminára, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR). Vzdelávania v oblasti prechodu z inštitucionálnych na komunitné sociálne služby sa zúčastnili kľúčoví manažéri zo všetkých zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu, zástupcovia participujúcich samosprávnych krajov, zástupcovia Sekcie sociálnej a rodinnej politiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, projektový a metodický tím NP DI.

Cieľom seminára bolo vysvetliť dôvody a zámer procesu deinštitucionalizácie (DI), informovať o projekte a rozptýliť prípadné obavy, čo sa podarilo naplniť v plnej miere. Po oficiálnom otvorení Informačného seminára a úvodných slovách Lýdie Brichtovej, riaditeľky Odboru sociálnych služieb MPSVR SR, a Miroslava Repku, vedúceho Oddelenia národných projektov IA ZaSI, poskytol informácie o deinštitucionalizácii systému sociálnych služieb zástupca Odboru sociálnych služieb MPSVR SR Miroslav Cangár. Zástupca Oddelenia prípravy programov regionálneho rozvoja Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miloš Beňov objasnil možnosti podpory DI v kontexte Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020.

Experti metodického tímu, Slavomír Krupa pre oblasť sociálnych služieb a vzdelávania, Viera Záhorcová pre oblasť podporovaného zamestnávania a služieb zamestnanosti, Mária Machajdíková pre oblasť diseminácie a lektorka pre oblasť podpory fyzického prostredia nových komunitných služieb Lea Rollová, sprevádzali účastníkov obsahovou časťou Informačného seminára. Ku každej téme bola otvorená diskusia, kde bol vytvorený priestor na dialóg expertov prislúchajúcich oblastí a odborníkov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb.

Spolupráca v rámci projektu je nadviazaná so siedmimi zariadeniami sociálnych služieb a piatimi samosprávnymi krajmi (DSS Adamovské Kochanovce - Trenčiansky samosprávny kraj, CSS Zátišie Osadné - Prešovský samosprávny kraj, ZSS LIPKA Lipová - Nitriansky samosprávny kraj, DSS LIDWINA Strážske - Košický samosprávny kraj, DSS Okoč Opatovský Sokolec - Trnavský samosprávny kraj, zariadenia DSS Slatinka Lučenec a DSS Ladomerská Vieska vstúpili do národného projektu bez podpory Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorého predseda listom zo dňa 27. mája 2014 oznámil, že BBSK nebude participovať na NP DI).

Účastníci seminára prejavili záujem o získanie podrobných informácií o naplánovaných aktivitách v rámci NP DI a jednotlivých kurzoch. V rámci diskusie vznikol priestor na odkomunikovanie úplne opodstatnených otázok a obáv zamestnancov zapojených zariadení, ale i napriek tomu jasne vyjadrili podporu a potrebu zmeny doterajšieho systému poskytovania služieb.

Odborníci z praxe si veľmi ochotne vymieňali skúsenosti, odovzdávali podnety a nápady pre úspešné naštartovanie procesu, ktorý môžeme považovať za nádej na zmenu spôsobu života ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšenie ich kvality života prechodom z inštitucionálneho do komunitného prostredia. O tom, že aj ľudia s postihnutím môžu žiť aktívny a nezávislý život prišli porozprávať Michaela Dobrovodská a Juraj Šuster z Chránenej dielne Radnička.

Kontakt:
Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Viac informácií poskytne:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - tlačový odbor
e-mail: tlacove@employment.gov.sk
telefón: 02/20461818

Národný projekt Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. www.esf.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk