Hlavné menu

11.10.2018

Slovensko má stratégiu pracovnej mobility cudzincov

Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily začína predstavovať vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských podnikov. A to aj napriek tomu, že úrady práce evidujú takmer 180-tisíc ľudí bez práce. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto pripravilo Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorá by mala tento problém dočasne riešiť.
 

V spolupráci s viacerými rezortmi a sociálnymi partnermi vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR strategický dokument, ktorý bude regulovať zamestnávanie pracovníkov z tretích krajín na Slovensku. „V žiadnom prípade nemáme záujem dovážať lacnú pracovnú silu a už vôbec nejde o otváranie hraníc pre všetkých. Ideme zrýchliť proces prijímania pracovníkov na nedostatkové pozície a iba v okresoch, kde je nezamestnanosť pod 5 %,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že prijímanie zahraničných pracovníkov neohrozí slovenských zamestnancov, poprípade ich mzdy či sociálny štandard. Zahraniční pracovníci u nás musia pracovať za rovnakým podmienok ako domáci. Rezort práce bude naďalej robiť všetko preto, aby si v prvom rade našli prácu naši evidovaní nezamestnaní.

Stratégia obsahuje 23 krátkodobých opatrení, ktoré prijme vláda do roku 2020, a 27 dlhodobých s výhľadom do roku 2030. „Chcem zdôrazniť, že ide o dočasné opatrenia na riešenie aktuálneho nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Po čase zvážime, či ich vzhľadom na aktuálne potreby ponecháme,“ dopĺňa zámer minister. Slovensko na rozdiel od krajín V4 naďalej ostáva krajinou, ktorá reguluje prísun legálnej kvalifikovanej pracovnej sily z tretích krajín, ktorý nespôsobí sociálny damping na trhu práce v SR.

Medzi krátkodobé opatrenia patrí napríklad skrátenie lehoty pre rozhodovanie o udelení prechodného pobytu v prípade nedostatkových zamestnaní z najviac 90 na najviac 30 dní od doručenia žiadosti. Zmení sa aj periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. To povedie k rýchlemu a aktuálnemu prehľadu o potrebách zamestnávateľov. „Zároveň budú mať zamestnávatelia opäť povinnosť nahlasovať voľné pracovné miesta na úrad práce, aby sme mali predstavu o tom, ktoré profesie sú naozaj nedostatkové,“ informuje štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš.

Stratégia počíta sa aj s umožnením agentúram dočasného zamestnávania prechodne prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, avšak iba na nedostatkové profesie. Popritom plánuje ministerstvo práce posilniť špecializované útvary KOBRA, aby sa zlepšilo vyhľadávanie zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú cudzincov nelegálne. Tieto krátkodobé opatrenia by mali príslušné ministerstvá predložiť v podobe legislatívnych návrhov na rokovanie vlády do 10. novembra 2018.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk