Hlavné menu

30.11.2016

Sociálna ekonomika ako kľúčový hráč

Minister Ján Richter otvoril za účasti predsedu vlády Roberta Fica medzinárodnú odbornú konferenciu o sociálnej ekonomike ako kľúčovom hráčovi v poskytovaní efektívnych odpovedí na súčasné spoločenské zmeny v EÚ a vo svete.
 

Približne 230 odborníkov z takmer všetkých krajín Európskej únie diskutuje v týchto dňoch v Bratislave o efektívnom fungovaní sociálnych podnikov. Práve v nich pracuje v Európskej únii vyše 15 mil. ľudí, čo je 10% všetkých zamestnaných. „V sociálnej ekonomike je potenciál pre vytváranie nových pracovných miest najmä pre znevýhodnené skupiny na trhu práce. Aj preto sme si v roku 2014 zadefinovali v Národnej stratégii zamestnanosti v SR do roku 2020 ako jednu z priorít najmä rozvoj tzv. sociálnych podnikov pracovnej integrácie. Ich cieľom je zamestnávaním naučiť dlhodobo nezamestnaných ľudí pracovať a poskytnúť im odborné vzdelanie a potrebnú kvalifikáciu,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Úroveň rozvoja sociálnej ekonomiky je v jednotlivých členských krajinách Európskej únie rozdielna. Podľa premiéra Roberta Fica je kľúčové, že subjekty sociálnej ekonomiky zväčša vytvárajú pracovné miesta pre ľudí, ktorí sa z najrôznejších príčin nedokážu uplatniť na otvorenom pracovnom trhu. „Podpora sociálneho podnikania zo strany štátu nemôže byť vnímaná ako protitrhové zasahovanie do hospodárskej súťaže, ale ako spoločensky opodstatnená a potrebná investícia do lepšieho fungovania ekonomiky. Jedným z princípov európskeho sociálneho modelu je aj to, že hospodárstvo nemá slúžiť len na dosahovanie súkromných ziskov, ale aj na podporu zamestnanosti a vytváranie dôstojných a udržateľných pracovných miest,“ zdôrazňuje. Ukazuje sa totiž, že pracovné miesta v sociálnych podnikoch sú stabilnejšie a ich vnútorné hospodárenie sa dokáže lepšie vyrovnať s externými šokmi bez rušenia už existujúcich pracovných miest.

Na Slovensku máme dlhoročné skúsenosti s fungovaním chránených dielní ako jedného typu sociálneho podniku, ktorý je zameraný na pracovnú integráciu zdravotne znevýhodnených ľudí. V súčasnosti sa pripravuje komplexná infraštruktúra pre rozvoj sociálnej ekonomiky určenej najmä na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných. Tých evidujú úrady práce viac ako 140-tisíc. „Začiatkom budúceho roka spustíme úplne nový systém financovania sociálnych podnikov, a to kombináciou pôžičkových a garančných schém s nenávratnými dotáciami. Chceme tak predovšetkým dosiahnuť to, aby sme podporovali udržateľné sociálne podnikanie a aby sa štátna podpora využívala na vykrytie nákladov, ktoré sú spojené so zamestnávaním ľudí bez pracovných, neraz dokonca aj základných, sociálnych návykov,“ približuje plány minister Ján Richter. Rezort práce zároveň pripraví celkom novú legislatívu pre sociálne podnikanie v úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi samosprávami či mimovládnymi organizáciami.

Medzinárodná odborná konferencia o sociálnej ekonomike sa koná v dňoch 30. 11. 2016 a 1. 12. 2016 v Bratislave. Najväčšie podujatie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ na Slovensku organizuje ministerstvo v spolupráci s Európskou komisiou. Otvorili ho predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, predseda Európskeho a sociálneho výboru George Dassis, poslanec a predseda skupiny Európskeho parlamentu pre sociálnu ekonomiku Jens Nillson, španielska ministerka práce a sociálnych vecí Fátima Báñez García a prostredníctvom videoprojekcie vystúpila európska komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska. Druhý deň konferencie otvorí eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. Medzi účastníkmi sú ministri a štátni tajomníci rezortov práce krajín EÚ, predstavitelia sociálnych podnikov, nezávislí experti, odborníci z akademickej sféry, predstavitelia európskych inštitúcií a zástupcovia vlád európskych krajín.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk