Hlavné menu

16.12.2015

Sociálne poistenie členov volebných komisií

Od 1. 1. 2016 sa pre členov a zapisovateľov volebných komisií v rámci sociálneho poistenia nič nemení. Týmto dňom nastane zmena v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podľa ktorej budú príjmy členov a zapisovateľov volebných komisií oslobodené od dane.
 

Čo sa týka sociálneho poistenia, táto skutočnosť je irelevantná, pretože tento príjem, tak ako doteraz, aj po tejto zmene je stále príjmom, ktorý im nezakladá povinné sociálne poistenie.

Sociálne poistenie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára sa posudzuje v nadväznosti na § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý v zásade definuje zárobkovú činnosť na účely sociálneho poistenia ako činnosť vyplývajúcu z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) až h) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z .o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V praxi to znamená, že ak fyzická osoba má z právneho vzťahu právo na príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov, táto činnosť nie je zárobkovou činnosťou na účely sociálneho poistenia a teda nezakladá postavenie zamestnanca na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Takže sa tieto poistenia na takúto fyzickú osobu nevzťahujú a nie sú povinné z nich odvádzať poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Platenie poistného na úrazové poistenie závisí od formy právneho vzťahu, v ktorom bude túto funkciu vykonávať. Ak na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, úrazové poistenie sa na takúto osobu bude vzťahovať a zamestnávateľ bude povinný poistné na úrazové poistenie za takúto osobu odviesť. (0,8 % z vymeriavacieho základu)

Tým, že od 1. januára 2016 nastane zmena zákona o dani z príjmov vo vzťahu k odmenám za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára, zaradením tohto príjmu do § 5 ods. 7 písm. l) zákona o dani z príjmov, tieto príjmy budú oslobodené nielen od platenia poistného na sociálne poistenie, ale aj od dane z príjmu. V žiadnom prípade však táto zmena zákona nemení postavenie týchto osôb v sociálnom poistení a zostáva zachované tak, ako uvádzame v predchádzajúcom texte.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk