Hlavné menu

18.11.2015

Spolu chránime deti pred násilím

Druhá polovica novembra sa nesie v znamení viacerých medzinárodných dní, ktoré upriamujú pozornosť na dôležitosť ochrany práv detí. Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú viaceré podporné aktivity s cieľom poukázať na problematiku násilia páchaného na deťoch.
 

Pri realizácii ochrany práv detí pred násilím sa navzájom spojil štátny sektor s mimovládnymi organizáciami. Svoje zámery spoločne dopĺňajú: Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod gesciou rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum Slniečko, n.o. a mimovládne organizácie pôsobiace v platforme Koalícia pre deti. Od tohto roka sa práve 18. november stáva Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa.

Kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení na národnej aj miestnej úrovni zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím (v rámci rodiny, školy a ďalších inštitúcií) plní Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS pre RPNnD), ktoré je samostatným organizačným útvarom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí plní úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Zároveň zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa.

Intenzívna komunikácia a spolupráca štátneho a mimovládneho sektora v oblasti ochrany detí pred násilím sa v uplynulom roku „pretavili“ do viacerých zásadných zmien, a to: v rovine legislatívnej do prípravy novely zákona o rodine a zákona o komisárovi pre deti, na miestnej úrovni účasťou subjektov participujúcich na ochrane detí (t. j. aj mimovládnych organizácií) na modeli koordinačných stretnutí, a ďalej realizáciou spoločných školení na tému inštitucionálne násilie či konferenciou Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím (4. júna 2015). Národné koordinačné stredisko (NKS pre RPNnD) navyše spúšťa v týchto dňoch osvetovú kampaň „Chráňme deti pred násilím“.

„Násilie na deťoch sa často vyskytuje bližšie, než sa môže zdať. A mnohokrát uniká našej pozornosti. Hlavným zámerom našej kampane je zvyšovať informovanosť a citlivosť verejnosti na prejavy násilia páchaného na deťoch. Je to prvá kampaň svojho druhu na Slovensku,“ uviedol riaditeľ NKS pre RPNnD Karel Molin.

Kampaň odštartovala začiatkom októbra tohto roka spustením webovej stránky www.detstvobeznasilia.gov.sk. Od polovice mesiaca budú odvysielané televízne a rozhlasové spoty, ktorých cieľom je šírenie osvety a informácií o problematike násilia na deťoch medzi širokou verejnosťou. Stredisko zároveň podporí aktivity mimovládnych organizácií, predovšetkým členov Koalície pre deti. A aby sa informácie o webovej stránke a kampani dostali do škôl medzi deti a mládež, NKS pre RPNnD v spolupráci s Centrom Slniečko, n.o. vyhlásili súťaž pre školy.

Mediálnu kampaň Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Chráňme deti pred násilím“ dopĺňa aj hravá informačná on-line kampaň určená samotným deťom, ktorú v novembri tohto roka prináša jedna z popredných mimovládnych organizácií pôsobiacich v tejto oblasti - Centrum Slniečko, n. o. Kampaň Kozmo a jeho dobrodružstvá založená na sérii krátkych animovaných videí je sústredená na webovej stránke www.kozmove-dobrodruzstva.sk a realizuje sa najmä prostredníctvom sociálnych sietí. „Problematika násilia sa dotýka nás všetkých. Žiaľ, nie je len témou dospelých, ale aj témou detí. Je mimoriadne náročné prezentovať túto tému tak, aby ju deti vedeli spracovať a aby bola pre nich prínosná, poučná a zároveň atraktívna. A práve preto sa Centrum Slniečko rozhodlo vytvoriť hravú informačnú kampaň pre deti, ktorej hlavnou postavou je Kozmo - kozmonaut, ktorý učí deti rozpoznávať, čo je dobré a čo zlé,“ hovorí riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.

V rámci kampane bolo vytvorených 19 videí, ktoré prinášajú stručné, ale jasné ponaučenia týkajúce sa rizík súvisiacich s podobami potenciálneho násilia a zneužívania, a tiež vzájomného správania sa medzi rovesníkmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk