Hlavné menu

15.12.2016

Spolupráca pri zefektívnení rekvalifikácií

Kľúčovým predpokladom riešenia krízového nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily pre potreby priemyslu je nastavenie efektívneho spôsobu rekvalifikácie nezamestnaných v spolupráci úradov práce so zamestnávateľskými organizáciami. Zhodli sa na tom štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš a zástupcovia priemyselných zväzov.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR už pripravuje návrh výzvy na cielené rekvalifikácie podľa sektorového dopytu, ktoré zahŕňajú aj potreby priemyslu. „Celkovo máme na tento účel vyčlenených 70 miliónov eur z operačného programu Ľudské zdroje. Projekt by sme chceli spustiť začiatkom budúceho roka, aby sa prví úspešní rekvalifikovaní pracovníci mohli zapojiť do pracovného procesu ešte v roku 2017,“ informuje štátny tajomník ministerva Branislav Ondruš.

Riešenie krízovej situácie si vyžaduje cielené využívanie verejných zdrojov na rekvalifikácie podmienené vysokou mierou uplatnenia rekvalifikovaných či už vo firme, alebo v celom odvetví. Zapojenie zamestnávateľských zväzov a zamestnávateľov je z tohto dôvodu nevyhnutné.

Podľa Asociácie priemyselných zväzov je potrebné nastaviť systém získavania zručností pri rekvalifikáciach na princípoch „duálneho“ vzdelávania, t.j. praktická časť sa bude vykonávať v reálnych podmienkach u zamestnávateľa v rozsahu 70% a teoretická vo vzdelávacích inštitúciách v rozsahu 30%. Rekvalifikácia bude prebiehať individuálnou výučbou pod vedením inštruktorov a jej súčasťou bude aj získavanie pracovných návykov v reálnych podmienkach firmy a zvýšenie motivácie pre prácu v danom odvetví/sektoru priemyslu na strane uchádzača o zamestnanie.

„Dlhodobým cieľom zamestnávateľov je, aby úspešne rekvalifikovaní aj vzdelávaní uchádzači o zamestnanie získali certifikát, ktorého kvalitu v rámci daného odvetvia či sektoru priemyslu budú kontrolovať zamestnávatelia a ktorý bude zaručovať, že jeho majiteľ nájde uplatnenie v zodpovedajúcej profesii,“ hovorí prezident Asociácie priemyselných zväzov Alexej Beljajev.

Zapojenie zamestnávateľov do cielených rekvalifikácií môže podľa Asociácie zabezpečiť pre 5 odvetví priemyslu SR až 26-tisíc kvalifikovaných zamestnancov v priebehu štyroch rokov, znížiť počet evidovaných nezamestnaných, zvýšiť tvorbu HDP o viac ako 1% (odhad PWC) a znížiť tlak na potrebu dovozu kvalifikovanej pracovnej sily zo zahraničia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk