Hlavné menu

22.10.2018

Stanovisko MPSVR SR k zrušeniu striedania času

Návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým by sa po zrušení striedaniu času mal na Slovensku uplatňovať zimný čas, je iba predbežnou pozíciou SR v celom procese. Ten je v tejto chvíli iba na začiatku a konečné rozhodnutie bude výsledkom vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania, diskusie so sociálnymi partnermi a v konečnom dôsledku samozrejme najmä koordinácie na európskej úrovni.
 

Pri tvorbe predbežného stanoviska vychádzalo MPSVR SR, ako gestor danej problematiky, z odborných podkladov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR. Keďže zmena času môže mať vplyv na zdravie, dopravnú infraštruktúru, ekonomiku, ozbrojené a záchranné zložky, rezorty súhlasili s ukončením sezónnych zmien času. Ministerstvo zdravotníctva SR odporučilo ustálenie štandardného tzv. zimného času, ktorý sa v našich zemepisných šírkach dlhodobo uplatňoval a rešpektuje fyziológiu populácie na našom území. Takýto návrh preto predbežne posunulo MPSVR SR do diskusie v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí 25. 10. 2018. Po jeho ukončení vyhodnotí zaslané pripomienky s dotknutými ministerstvami. Danú problematiku má záujem rezort práce prerokovať aj so sociálnymi partnermi. Následne predloží výsledný návrh riadneho predbežného stanoviska SR k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ukončujú sezónne zmeny času a zrušuje smernica 2000/84/ES, výboru NR SR pre európske záležitosti.

Dôležité v celom procese budú najmä rokovania na európskej úrovni. Keďže členské štáty EÚ majú na ustanovenie letného alebo štandardného, tzv. zimného času rozdielne názory, očakáva sa, že rokovania k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady sa v pracovnej skupine pre pozemnú dopravu predĺžia. O problematike by mali na neformálnom stretnutí koncom októbra v rámci rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ rokovať ministri dopravy.

Pre Slovensko je prirodzene kľúčové, aby boli zmeny času v jednotlivých krajinách EÚ prijaté koordinovane a jednotne. Nekoordinované zmeny môžu poškodiť vnútorný trh, zvýšiť náklady na cezhraničné obchodovanie, skomplikovať prepravu, komunikáciu i cestovanie, pričom by sa znížila produktivita na vnútornom trhu s tovarmi a službami. Práve pripravované stretnutie ministrov dopravy v rakúskom Grazi by malo bližšie naznačiť, aký čas preferujú susedné štáty.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk