Hlavné menu

28.04.2019

Svet upozorňuje na bezpečnosť pri práci

Vlády, štátne inštitúcie, odborári aj zamestnávatelia v týchto dňoch intenzívnejšie obracajú pozornosť na bezpečnosť na pracoviskách. Robia tak už od roku 2003 odkedy si Medzinárodná organizácia práce pripomína 28. apríl ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Mottom aktuálneho ročníka je „Zdravie a bezpečnosť – jadro budúcej práce“. Celosvetové podujatia a aktivity budú pokračovať aj počas roka.
 

Informačné kampane po celom svete sa zameriavajú na nové trendy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poukazujú aj na závažnosť pracovných úrazov, chorôb z povolaní a úmrtí. Podľa aktuálnych údajov Medzinárodnej organizácie práce zomrie vo svete pri práci alebo na následky choroby z povolania ročne 2,78 milióna zamestnancov. Na Slovensku sa v minulom roku nevrátilo z práce k svojej rodine 38 ľudí. Ďalších 69 má po úraze trvalé následky a celkovo sme zaznamenali 8 973 registrovaných pracovných úrazov. „Aj napriek nižším počtom úrazov v porovnaní s rokom 2017 je to stále veľmi veľa. Musí byť našou výzvou dosiahnuť taký stav, aby moji kolegovia na Národnom inšpektoráte práce nemali čo šetriť a riešiť z hľadiska pracovných úrazov, aby sa vôbec nemuseli zaoberať smrteľnými úrazmi. Vyzývam preto aj zamestnávateľov, aby vytvárali bezpečné pracovné podmienky a zamestnancov, aby rešpektovali pokyny nadriadených a boli opatrní,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

O ochranu života a zdravia zamestnancov sa už roky usiluje aj vláda plnením úloh a opatrení stanovených v Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020. „Musíme naďalej klásť dôraz na preventívnu činnosť, najmä u zamestnávateľov s vyššou úrazovosťou. Netreba zabúdať ani na celoživotné vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa eliminoval aj ich prípadný podiel na vzniku pracovných úrazov,“ informuje minister. Práve zvyšujúca sa preventívna a poradenská činnosť orgánov inšpekcie práce má významný podiel na znižovaní pracovnej úrazovosti.

Popri celoročných aktivitách zameraných na poradenstvo, osvetu či kontroly v oblasti BOZP vykonáva Národný inšpektorát práce pri príležitosti svetového dňa mimoriadnu previerku na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby. Krajské inšpektoráty práce zase v týchto dňoch organizujú pre širokú verejnosť dni otvorených dverí s poradenstvom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálneho zamestnávania a sociálnej legislatívy v doprave. NIP pripravuje aj vydanie brožúry pre zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj širokú verejnosť s názvom „Pracovné úrazy v kocke“.

Svetový deň BOZP je zároveň aj medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Slovensko si uctieva pamiatku ľudí, ktorí prišli o život pri plnení pracovných povinností, už tradične na pietnom spomienkovom zhromaždení. Pod záštitou Konfederácie odborových zväzov sa za účasti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, inšpekčných orgánov a sociálnych partnerov uskutočnilo 24. apríla 2018 v Bratislave.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk