Hlavné menu

17.10.2018

Svetový deň boja proti chudobe

Svetový deň boja proti chudobe prijala Organizácia spojených národov 17. októbra 1992. Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny sa do boja proti chudobe zapája aktívne a systematicky. „Kľúčovou snahou je pre nás vytváranie predpokladov pre zvyšovanie kvality života občanov a tie následne pretavovať do reality“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s tým, že každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa dá považovať za opatrenie smerujúce k boju proti chudobe.
 

Prioritnými aktivitami rezortu, vďaka ktorým sú ľudia uchránení pred ohrozením chudobou, sú opatrenia, na základe ktorých si ľudia môžu nájsť prácu ľahšie. Zamestnanie a práca, sú totiž prvým krokom na vymanenie sa spod chudoby. Rezort stále pracuje na ďalších opatreniach zameraných na zvýšenie motivácie priamej participácie ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením na riešení si svojej nepriaznivej sociálnej situácie, a to zamestnaním sa, resp. udržaním si zamestnania,“ informuje minister práce Ján Richter

Slovensku sa dnes ekonomicky darí, čo potvrdzujú aj čísla rekordnej zamestnanosti, rekordne nízkej nezamestnanosti či zvyšujúci sa počet novo vytvorených pracovných miest. K rastu životnej úrovne občanov a zníženiu ohrozenia chudobou vo veľkej miere pomáha aj rast reálnych miezd, a to aj zásluhou pravidelného a razantného zvyšovania minimálnej mzdy. Pre porovnanie, v roku 2012 predstavovala minimálna mzda sumu 327,20 €, od budúceho roka sa zvýši na 520 €.

MPSVR SR realizuje množstvo projektov, prostredníctvom ktorých podporuje vytváranie pracovných miest pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, či už ide o dlhodobo nezamestnaných, mladých ľudí alebo ľudí starších ako 50 rokov. Revolučným opatrením, ktoré sme zaviedli len tento rok v máji je zákon o sociálnom podnikaní resp. sociálnej ekonomike, ktorý uľahčí zaradenie do pracovnoprávneho pomeru zdravotne ťažko postihnutým, či ľuďom, ktorí sú nezamestnaní rok a viac. „V Európskej únii pracuje v sociálnych podnikoch vyše 14 miliónov osôb, čo predstavuje viac ako 6,5% celkovej zamestnanosti. Tieto čísla predpokladajú veľmi sľubný potenciál v rozvoji sociálnej ekonomiky a nádej pre znevýhodnených občanov nájsť si prácu a vymaniť sa z nepriaznivých životných podmienok,“ konštatuje minister práce Ján Richter.

Vyhnúť sa riziku chudoby napomáhajú aj opatrenia, motivujúce ľudí dostať sa späť do práce. Ide napríklad o vznik nároku na osobitný príspevok, a to súbehom tejto formy finančnej podpory, príjmom zo zamestnania pomoci v hmotnej núdzi, ktorý sme uviedli do platnosti od 1. januára 2015. Ďalším opatrením s výrazným pozitívnym vplyvom na zníženie rizika chudoby je novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi z roku 2017.

S chudobou bojujeme aj v rámci cielených opatrení v rámci Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý sa realizuje od roku 2014 s trvaním do roku 2020. Operačný program v sebe zahŕňa poskytovanie potravinových a hygienických balíčkov, či poskytovanie teplého jedla.

„Pre rodiny s deťmi, ktoré chodia do posledného ročníka materských škôl alebo na oba stupne základných škôl sme pripravili opatrenie, ktorým preplatí štát stravovanie v školách, respektíve obedy, čím môže rodina s dvoma deťmi ročne ušetriť až 440€ a zvýšiť svoj životný štandard,“ uvádza Ján Richter. Treba zdôrazniť, že v súčasnosti poskytujeme dotácie pre deti, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením na kúpu školských potrieb a financovanie obedov. Občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii je možné pomôcť sumou najviac 800€ ročne a to formou dotácie na podporu humanitárnej pomoci.

Okrem toho využívame v rámci programového obdobia na roky 2014 – 2020 finančné prostriedky ESF aj na podporu sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín ľudí. Realizujeme projekt „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni,“ ktorý má za cieľ zvýšiť účasť najviac znevýhodnených a ohrozených ľudí a pokúsiť sa ich dostať späť na trh práce. Nemôžeme opomenúť ani projekt Terénna sociálna práca v obciach. Ten sa špecializuje na riešenie urgentných problémov obyvateľstva najviac ohrozeného sociálnym vylúčením a chudobou. Podporujeme mladých dospelých po tom, ako odídu z detského domova, v schopnosti samostatne sa uživiť a dôstojne žiť.

Nezabúdame ani na starších občanov v dôchodkovom veku, ktorí rovnako patria do kategórie ľudí najviac ohrozených chudobou. Pre nich sme zaviedli inštitút minimálneho dôchodku, ktorý garantuje určitý životný štandard, pod ktorý dôchodca neklesne. „Dôchodcom rovnako pomáhame každoročnou valorizáciou dôchodkov. Ak by sa tak nestalo, tak napr. starobné dôchodky by boli v tomto roku zvýšené len no 3,40 eura. Prijatými zákonnými zmenami sa zvýšili o 8,4 eura. Zaviedli sme preto valorizačný mechanizmus aj na ďalšie roky. Samotná valorizácia je jedným z najlepších spôsobov, ako zvýšiť ľuďom ich životný štandard a vyhnúť sa tak zostupu do pásma chudoby,“ prízvukuje minister práce.

Výsledkom aj týchto opatrení z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je fakt, že skúmania inštitúcií EU zaradili Slovensko medzi top 3 štáty Európskej únie, v ktorých je najmenšie riziko dostať sa do pásma chudoby, na čo poukázal aj premiér Peter Pellegrini. Podľa najnovšieho zisťovania EU SILC 2017 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia cca 856,2 tis. ľudí, čo predstavovalo 16,3% na celkovom počte obyvateľov. To znamená, že oproti východiskovému roku (EU SILC 2008) došlo k vymaneniu až cca 255 tis. ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia, čím sa národný cieľ napĺňa až na 150%.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk