Hlavné menu

17.10.2019

Svetový deň boja proti chudobe

Organizácia spojených národov pred 27 rokmi vyhlásila 17. október za Svetový deň boja proti chudobe. Chudoba je totiž jedným z najrozšírenejších sociálnych problémov na celom svete, vyspelé európske krajiny nevynímajúc. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa do boja s týmto fenoménom zapája aktívne a systematicky. Každé opatrenie, ktoré zlepší životné podmienky ľuďom sa totiž dá považovať za opatrenie smerujúce k boju proti chudobe.
 

Hlavným nástrojom na zníženie rizika chudoby je práca a samozrejme dôstojná mzda. „Ako sociálny demokrat som presvedčený, že najlepšou sociálnou politikou je dať ľuďom prácu, ak o ňu stoja. A o to sa snažíme na rezorte od začiatku môjho pôsobenia, čiže od roku 2012,“ prízvukuje minister Ján Richter. Dôkazom je fakt, že nezamestnanosť dosahuje historické minimá – v auguste 2019 bola evidovaná miera 4,97 %. Úspechom je aj každomesačný pokles ľudí v hmotnej núdzi, napr. od roku 2013 sa počet ľudí v hmotnej núdzi znížil až o dve tretiny a ich počet neustále klesá aj vďaka viacerým nástrojom na integráciu dlhodobo nezamestnaných. Dnes už naozaj platí, že je výhodnejšie pracovať ako poberať sociálne dávky. Z evidencie totiž odchádzajú na trh práce aj takí, ktorí nepracovali viac ako 4 roky. Pre ilustráciu, miera dlhodobej nezamestnanosti sa od roku 2013 znížila z 10 % na aktuálne 4 %.

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý vplýva na zvýšenie životnej úrovne, je bezpochyby zvyšovanie minimálnej mzdy tak, aby z nej dokázali ľudia uživiť seba a svoje rodiny. Od budúceho roka vzrastie minimálna mzda až na 580 eur. K vyšším mzdám bezpochyby pomáhajú aj zvýšené príplatky za prácu v noci a počas sviatku a nové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu.

Ďalšou pozitívnou informáciou je, že každý rok zvyšujeme dôchodky. Na budúci rok až 88 % dôchodkových dávok bude valorizovaných percentuálne o dôchodcovskú infláciu, čo je o 2,9%, a nie minimálnou pevnou sumou 9 eur. „Je to výborná správa, pretože zvýšenie bude podľa toho, čo je pre seniora výhodnejšie. To znamená, že senior nesmie mať zvýšený dôchodok o menej ako 9 eur, ale drvivá väčšina dostane zásluhovo ešte viac,“ objasňuje minister. Mimochodom, v rokoch 2004 až 2019 vzrástol priemerný starobný dôchodok až o 226 eura. Okrem toho sa rezortu práce podarilo presadiť viacero legislatívnych zmien v prospech našej staršej generácie, ktorá je chudobou ohrozená. V prvom rade ide o zdvojnásobenie vianočného príspevku až do maximálnej výšky 200 eur. Rozšíril sa tiež okruh tých, ktorí naň majú nárok, a to o vyše 123-tisíc seniorov, čím počet poberateľov stúpne až na približne 1,3 milióna dôchodcov. Všetci seniori, ktorých dôchodok nepresahuje 658,50 eura dostanú vianočný príspevok odstupňovaný podľa výšky ich dôchodku. Dlhodobou ambíciou Jána Richtera však je prechod príspevku na 13ty dôchodok. „Naďalej u mňa platí, že lepšia ekonomika krajiny, rastúca zamestnanosť a prijaté legislatívne opatrenia sa musia odraziť aj na zlepšujúcej sa životnej úrovni dôchodcov,“ akcentuje Ján Richter.

A aby skôr narodení a dlhodobo chorí ľudia mali zábezpeku aj v tom, že sa o nich bude mať kto postarať, razantne sme tento rok zvýšili opatrovateľský príspevok až na úroveň čistej minimálnej mzdy. Mysleli sme aj na tých, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť v zariadení. Preto tak ako každý rok, aj od budúceho roka výrazne zvyšujeme spolufinancovanie v zariadeniach sociálnych služieb. Napríklad, v najvyššom, šiestom stupni odkázanosti, aktuálne prispievame sumou 504 eur. Od januára to bude každomesačne až 546 eur na osobu. „Verím, že kondícia verejných financií umožní i v rokoch nasledujúcich podobné razantné zvyšovanie príspevkov pre najviac odkázaných,“ hovorí minister Richter.

Pozornosť upriamujeme aj na mladé rodiny, ktorým výrazne zvyšujeme rodičovský príspevok. Pracujúcim matkám pred materskou vzrastie od januára budúceho roka o 150 eur a nepracujúcim rodičom o 50 eur.
K zlepšeniu finančnej situácie rodín bezpochyby prispieva i preplácanie nákladov na obedy. K materským školám sa od septembra pridali aj základné školy. Teší nás, že rodičia najmä viacerých školopovinných detí túto pomoc hodnotia veľmi pozitívne. Prilepšia si aj rodičia prváčikov, ktorí dostanú príspevok vo výške 100 € na nákup základných školských potrieb.

Výsledkom aj týchto opatrení z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je fakt, že v porovnaní s výsledkami za EU SILC 2008, čo bolo východiskové obdobie, došlo za 10 rokov k vymaneniu cca 239-tisíc ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia. Keďže hlavným cieľom na národnej úrovni v rámci boja proti chudobe bolo do roku 2020 vymaniť najmenej 170-tisíc ľudí z rizika chudoby a vylúčenia , tento cieľ už dnes napĺňame až na viac ako 140%.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk