Hlavné menu

19.11.2014

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí

Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je závažný problém, ktorý neobchádza ani Slovensko. K ochrane detí sa snaží MPSVR SR pristupovať čo najaktívnejšie a najzodpovednejšie.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ján Richter sa zhostil úlohy skoordinovať ostatné rezorty a zodpovedné subjekty a navrhnúť spôsoby, ako zabrániť páchaniu násilia na deťoch. „Považovali sme za dôležité začať od relevantných čísiel, a aj práve preto vypracoval náš Inštitút pre výskum práce a rodiny Reprezentatívny výskum prevalencie násilia páchaného na deťoch v Slovenskej republike. Ten jasne preukázal, že bez spolupráce s ostatnými subjektmi násilie na deťoch nie je možné riešiť," podotkol minister.

Výskum, na ktorom spolupracovali výskumné pracoviská rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, rezortu školstva, neštátne subjekty a klinika detskej psychiatrie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave, poslúžil ako podklad pri príprave Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Jej hlavným cieľom je zmeniť vnímanie a riešenie násilia páchaného na deťoch vytvorením funkčného mechanizmu.

Po schválení stratégie vládou SR v januári 2014 bolo následne v marci na MPSVR SR zriadené Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Jeho primárnou úlohou je koordinovať plnenie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím v rezorte. Stredisko sa snaží, aby opatrenia na ochranu detí pred násilím vychádzali z reálneho poznania výskytu samotného násilia na deťoch a zo skúseností pri jeho odhaľovaní.

MPSVR SR zároveň pripravilo Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý je pripravený do medzirezortného pripomienkového konania. Komisár pre deti sa bude podieľať na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných deťom medzinárodnými dohovormi. Jeho úlohou bude nezávislé posudzovanie dodržiavania práv detí, monitorovanie plnenia záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov a jeho kompetencie sa budú vzťahovať na orgány verejnej správy a ďalšie právnické osoby, ktoré plnia zákonom uložené povinnosti vo vzťahu k dieťaťu, resp. svojim výkonom zasahujú do práv dieťaťa.

Mimo legislatívnych opatrení sa podarilo ministerstvu oživiť Výbor pre deti a mládež. Z relatívne formálnych zasadnutí výboru sa stáva nielen platforma pre prezentovanie názorov na problematiku práv detí, ale aj miesto formulovania a navrhovania zásadných opatrení v oblasti práv detí v Slovenskej republike. Výbor pre deti a mládež je aj aktívnym tvorcom, resp. spolutvorcom zásadných opatrení.

Z pohľadu praktického výkonu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa podarilo zdokonaliť interný kontrolný systém každodenných výkonov, či personálne posilniť oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Aj vďaka projektom hradeným z eurofondov bolo prijatých 238 nových zamestnancov, ktorí pôsobia priamo v teréne.

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je pripomenúť ľuďom, že deti je nevyhnutné chrániť pred rôznymi formami násilia.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk