Hlavné menu

06.02.2020

Terénna sociálna práca pokračuje tretím národným projektom

Terénna sociálna práca sa stala pre mnohých ľudí nevyhnutnou pomocou, ktorou rezort práce pomáha už takmer 15 rokov pri riešení problémov a náročných životných situácií ľudí v sociálne vylúčených spoločenstvách. Rezort práce prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR realizuje v poradí už tretí národný projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu.
 

Mnohí ľudia, ktorí sa ocitnú v núdzi, často ani netušia, kam sa môžu obrátiť, kde požiadať o pomoc, na čo majú nárok a najmä ako nájsť cestu späť k dôstojnejšiemu a plnohodnotnému životu. Aj s týmto im pomáhajú všetci, ktorí sa zapájajú do národných projektov orientovaných na pomoc sociálne vylúčeným skupinám. Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce tak pokračuje v profesionalizácii výkonu terénnej sociálnej práce na Slovensku, a to nielen pokračujúcimi vzdelávaniami a supervíziou terénnych sociálnych pracovníkov a ich metodickým vedením, ale aj skvalitnením poskytovaných intervencií v oblasti bývania, zamestnania a financií vytvorením a podporou nových odborných pozícií zameraných na tieto témy. Do národného projektu sa zapojili obce a mestá, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, ktoré sa venujú terénnej sociálnej práci. Výsledkom je viac ako 200 úspešne zapojených subjektov.

„Snaha a výsledky, ktoré terénni sociálni pracovníci každodenne pri svojej práci dosahujú, neustále dokazujú, že ich činnosť je nevyhnutná. Udržujú ľudí v komunitách na takej úrovni sociálnych zručností, že majú kontakt so životom majority a jej požiadavkami napríklad pre trh práce. Preto plánujeme aj naďalej podávať pomocnú ruku pri riešení problémov sociálne vylúčených osôb, aby sme dopomohli k ich smerovaniu k dôstojnému životu a k možnostiam rozvíjania vlastného potenciálu,“ zdôrazňuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce je opäť financovaný z Európskeho sociálneho fondu a bude sa realizovať do marca 2023. V rámci projektu rezort plánuje finančne podporiť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 odborníkov. Rovnako tak budú podporené aj nové pozície odborných pracovníkov, ktoré by sa mali v obciach viac zamerať v oblasti bývania na aktívne vyhľadávanie cenovo dostupných nájomných bytov, oslovovanie potenciálnych nájomcov, podnecovanie legalizácie stavieb a vysporiadania pozemkov, či iniciovanie programov tzv. housing first - v prvom rade bývanie. V oblasti financií projekt očakáva profesionalizáciu práce pri oddlžovaní ľudí, s ktorými pracujú terénni sociálni pracovníci, poradenstvo a prevenciu pred nevýhodnými spotrebiteľskými úvermi, pri exekučných konaniach, či osobných bankrotoch. V oblasti zamestnanosti budú odborní pracovníci aktívne vyhľadávať a kontaktovať potenciálnych zamestnávateľov, motivovať ich v prospech zamestnávania osôb z marginalizovaných rómskych komunít, ako aj z radov ľudí bez domova, v prípade potreby ich sprevádzať v prvých týždňoch pracovného procesu a celkovo scitlivovať zamestnávateľov vo vzťahu k ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Rezort práce podporuje terénnu sociálnu prácu už od roku 2005, pričom od roku 2012 vo forme národných projektov, ktoré sa vyznačujú nižšou administratívnou náročnosťou a najmä metodickou a koordinačnou podporou pre zapojené subjekty, predovšetkým obce. V rámci predošlého národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I bolo podporených 234 subjektov, ktoré prostredníctvom 514 pracovníkov odborným prístupom pomohli až 48 812 osobám v nepriaznivej sociálnej situácii. Najväčšie zastúpenie zapojených subjektov bolo v Prešovskom samosprávnom kraji - 75, následne v Banskobystrickom samosprávnom kraji to bolo 65 a Košickom samosprávnom kraji zasa 40. Od roku 2017 sa do projektu terénnej sociálnej práce zapájajú aj organizácie, ktoré sa systematicky venujú sociálnej práci s ľuďmi bez domova vo vybraných mestách SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk