Hlavné menu

26.07.2018

Účastníci 3.piliera dostanú zrozumiteľnejšie výpisy

MPSVR SR pripravilo významné opatrenie, ktorým zabezpečí pre účastníkov v treťom pilieri zrozumiteľnejšie chápanie doplnkového dôchodkového sporenia, konkrétne uvedením stavu a hodnoty úspor na dôchodok. Vytvorí sa zároveň možnosť, aby mali vplyv na vlastné rozhodnutia o budúcej výške dôchodku.
 

Opatrením, v ktorom sa ustanovuje vzor výpisu z osobného účtu a výkazu predpokladaných dôchodkových dávok účastníka a poberateľa dávky, plní rezort práce Programové vyhlásenie vlády. V ňom sa vláda zaviazala, že zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok a zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií. „Ide o dokument, ktorý má občanovi čo najviac uľahčiť porozumenie o stave ich účtov a dôchodkových nárokoch," povedal minister Ján Richter. MPSVR SR predložilo opatrenie do medzirezortného pripomienkového konania. Účinnosť by malo nadobudnúť 1. januára budúceho roka.

Vytvorením jednotného dokumentu sa odstránia nezrozumiteľné a nepodstatné pojmy vo výpisoch. „Výpis z dôchodkového účtu si v súčasnosti vyžaduje konzultáciu s odborníkom. Neposkytuje veľa zásadných informácií, pričom ani neviete, či platíte dosť a čo môžete z nasporenej sumy očakávať. Starý výpis poskytoval základné informácie o nasporenej sume vyjadrenej či už v nominálnom vyjadrení, ale aj v dôchodkových jednotkách, čo si myslíme, že klienta nezaujíma. Zároveň obsahoval len celkové percentuálne vyjadrenie odplát, ale nie konkrétnych odplát, ktoré klient zaplatí DDS za správu a zhodnotenie jeho majetku. Nový výpis toto bude obsahovať," priblížila generálna riaditeľka Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR SR Jana Kolesárová.

Nové výpisy z dôchodkového účtu budú obsahovať údaj o veku, ktorý je potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, rozpis a celkovú sumu poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov, ale aj informácie o prognózach dôchodkových dávok a alternatívnych prognózach penzijných dávok. Nebudú chýbať ani informácie o vplyve inflácie na hodnotu dôchodkových úspor a informácie o významných zmenách ovplyvňujúcich predpokladané dôchodkové dávky. Týkať sa budú všetkých vyše 782 000 účastníkov a viac ako 28 800 poberateľov dávok z tretieho piliera. Posielať ich budú automaticky všetky štyri doplnkové dôchodkového spoločnosti v priebehu mesiaca január a február budúceho roka. O ich zaslanie nemusia účastníci žiadať. Výpis budú posielať elektronicky, listinne len na vyslovenú žiadosť účastníka.

Po zmene výpisov pre účastníkov III. piliera príde úprava informačných povinností v II. pilieri, na ktorých bude ministerstvo pracovať v roku 2019. Následne bude pokračovať zlepšenie informovanosti o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia, t.j. I. pilieri. Výsledkom tejto dlhodobej iniciatívy bude individualizovaný dokument. Ten má občanovi čo najviac uľahčiť porozumenie o stave a hodnote jeho dôchodkových nárokov resp. dôchodkových úspor a zdôrazniť vplyv jeho vlastných rozhodnutí na výšku jeho budúceho dôchodku. „Ide v zásade o koncept v zahraničí známy pod názvom ORANŽOVÁ OBÁLKA. Účastníci dostanú komplexné informácie o stave ich účtov, čím sa podporí aj ich finančné plánovanie odchodu do dôchodku,“ podčiarkol minister Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk