Hlavné menu

19.10.2016

V Bruseli zasadala európska tripartita

Tripartitný sociálny samit už tradične poskytuje priestor na diskusiu medzi najvyššími zástupcami inštitúcií EÚ a sociálnych partnerov. Slovenské predsedníctvo na stretnutí reprezentovali predseda vlády SR Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, prezident KOZ Jozef Kollár a prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.
 

Vysokí predstavitelia privítali angažovanosť sociálnych partnerov, ich záujem, aktivitu ako i ich prístup k hlavným politickým témam. Sociálni partneri majú možnosti preniesť do praxe a reálneho života teoretické a často krát veľmi komplikované rozhodnutia z európskej úrovne a uskutočňovať ich na tej národnej.

„Musíme zlepšiť vzájomnú komunikáciu medzi členskými štátmi, inštitúciami EÚ, ale najmä s občanmi. Sústrediť sa na to, čo občania očakávajú a odvážne vzdorovať zjednodušujúcim receptom extrémnych a populistických politikov opozície v našich krajinách. Sociálny dialóg môže prispieť k sociálnemu zmieru a plneniu záväzkov, ktoré sme si stanovili počas bratislavského samitu. Našim občanom v týchto mesiacoch ponúkame víziu atraktívnej EÚ, ktorej môžu dôverovať a za ktorú sa môžu postaviť. Dnešný tripartitný sociálny samit nám umožnil oboznámiť sa s názormi sociálnych partnerov na dôležité témy. Práve oni sú v priamom kontakte s pracujúcim ľudom a poznajú situáciu na trhoch práce, ako aj podnikateľské prostredie, čím môžu výrazne prispieť k riešeniu dnešných výziev Európy," uviedol predseda vlády Robert Fico.

Ústrednou témou sociálneho samitu bolo vytváranie rastu a pracovných miest pri dodržiavaní sociálnej spravodlivosti. To si vyžaduje silné spoločné úsilie inštitúcii EÚ, vlád členských štátov a sociálnych partnerov. Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera musia štáty okrem iného zlepšiť spôsob fungovania trhov práce a zabezpečiť, aby všetci Európania mohli využívať prijateľnú úroveň sociálnej ochrany. Pripomína tiež, že je dôležité, aby Komisia konzultovala s členskými štátmi implementáciu jej odporúčaní a plnenie národných programov reforiem. Vidí tu dokonca aj priestor na ich diskusiu so sociálnymi partnermi na národnej úrovni. „Len vtedy, keď sa členský štát úplne stotožní s odporúčaniami a prijme ich za svoje, bude ich aktívne zohľadňovať vo svojich plánovaných politikách," dodáva.

Účastníci samitu hovorili aj o realizácii novej agendy zručností pre Európu. Ide o spoločnú víziu o strategickom význame zručností pre udržanie pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti. Agenda sa sústreďuje na tri hlavné pracovné oblasti, a to zlepšovanie kvality a významu tvorby zručností, zviditeľňovanie zručností a kvalifikácií a zvyšovanie ich porovnateľnosti a zvyšovanie inteligencie a informácií ohľadom zručností za účelom lepšieho výberu povolania. Nielen technika, digitalizácia, starnutie populácie, ale aj ľudské zdroje musia reagovať na stále sa meniaci svet práce. Preto je táto nová agenda zručností taká dôležitá a každý jedinec sa musí celoživotne vzdelávať, aby bol pripravený reagovať na meniace sa potreby trhu práce. Globálne príde v nasledujúcom desaťročí na trh práce miliarda mladých ľudí. Dnešná ponuka pritom môže uspokojiť len 40 % z nich.

Diskusia opäť potvrdila nutnosť lepšieho prepojenia vzdelávacích systémov a potrieb trhu práce. Mnohí sociálni partneri podčiarkli opodstatnenosť tzv. duálnych systémov vzdelávania, vďaka ktorým si zamestnávatelia majú možnosť sami vychovávať svoje nové kvalifikované kádre.

Účastníci samitu si vymenili aj skúsenosti s integráciou utečencov na trh práce. Pri zohľadnení obrovského počtu utečencov, ktorí prichádzajú na územie EÚ, je integračný proces do vzdelávania, na trh práce a do spoločnosti nevyhnutnosťou. Sociálni partneri zohrávajú v tomto integračnom procese dôležitú úlohu, predovšetkým pri identifikovaní potrebných znalostí a zručností pri zvyšovaní možností uplatnenia utečencov na trhu práce.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk