Hlavné menu

25.04.2018

V minulom roku zomrelo pri práci 41 ľudí

Aj napriek tomu, že pracovná úrazovosť má dlhodobo pozitívny klesajúci trend, je potrebné naďalej zvyšovať intenzitu aktivít na ochranu života a zdravia zamestnancov. V minulom roku bolo Národnému inšpektorátu práce nahlásených 9 328 pracovných úrazov, čo je o 15 menej ako v roku 2016. Z nich však bolo až 41 s následkom smrti, čo je o jeden viac ako rok predtým. Počet úrazov s ťažkou ujmou na zdraví sa zvýšil o 15, v roku 2017 ich bolo 118.
 

Najviac smrteľných pracovných úrazov zapríčinili v minulom roku dopravné prostriedky, a to v 16 prípadoch. Pri 13 došlo k pádom v pracovných priestoroch. Smrť spôsobila aj neodborná manipulácia s bremenami, materiálom, ako aj pády predmetov. V deviatich prípadoch niesli zodpovednosť za úraz samotní zamestnanci tým, že používali nebezpečné postupy alebo spôsoby práce vrátane toho, že konali bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, alebo zotrvávali v ohrozenom priestore. Zamestnávateľ bol zodpovedný za smrť pri deviatich úrazoch. „Vyslovujem úprimnú ľútosť tým, ktorí v práci stratili svojich najbližších. Žiaľ, tento smútok patrí rodinám a blízkym až 41 zamestnancov, ktorí v minulom roku skonali v práci. Hlboko sa skláňam na ich počesť,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

V prípade závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví išlo najmä o pády (36) a úrazy spôsobené dopravnými prostriedkami (28) a inými pracovnými strojmi (25). Ich najčastejšou príčinou bol nedostatok osobných predpokladov na výkon práce v čase úrazu a bežné riziko práce, a to až v 40 prípadoch. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez odbornej spôsobilosti malo za následok 24 úrazov.

Dlhodobo najrizikovejšou pracovnou oblasťou je doprava. V minulom roku zomrelo mi výkone práce 13 vodičov motorových vozidiel – nákladných, osobných a autobusov. Ťažkú ujmu na zdraví utrpeli po úraze najmä pracovníci v ťažbe, stavebníctve, výrobe a doprave (18) a montážni robotníci a vodiči motorových vozidiel. Z regionálneho pohľadu sa najviac smrteľných úrazov stalo v Bratislavskom kraji (10) a v Banskobystrickom kraji (8). Najviac úrazov s ťažkou ujmou na zdraví bolo zaevidovaných v Prešovskom kraji (27) a v Trenčianskom kraji (21). Najviac pracovných úrazov sa opätovne koncentrovalo v odvetviach priemyselnej výroby, veľkoobchodu a maloobchodu, dopravy a skladovania a v stavebníctve. Najčastejšie boli evidované v Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Okrem pracovných úrazov bolo v minulom roku zaznamenaných 245 hlásení chorôb z povolania a 21 ohrození chorobou z povolania. Najčastejšie hlásenou bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín.

Ochrana života a zdravia zamestnancov je naďalej jednou z priorít Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci preto vykonala inšpekcia práce v minulom roku viac kontrol ako v roku 2016, celkom 11 036. Zameraním predovšetkým na zamestnávateľov s vyšším rizikom vzniku pracovného úrazu sa podarilo zvrátiť nežiaduci stav pracovnej úrazovosti. „Zamestnanci si zaslúžia dôstojné pracovné podmienky a obchádzanie pracovnoprávnych a bezpečnostných predpisov je pre nás neprijateľné. Aj preto okrem rôznych legislatívnych opatrení posilňujeme orgány inšpekcie práce, aby dôsledne a nekompromisne odhaľovali porušovanie a obchádzanie ustanovených pravidiel a aby poskytovali bezplatné poradenstvo. Len tým môžeme vo výraznej miere predchádzať úrazom na pracoviskách,“ informuje Ján Richter.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa aj tento rok pridáva k spomienke na zosnulých, ktorí skonali v roku 2017 pri plnení pracovných úloh a pripája sa k aktivitám na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania. Konajú sa na celom svete pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý pripadá na 28. apríla a od roku 2003 sa pripomína na podnet Medzinárodnej organizácie práce. Tento rok sa nesie pod výzvou „Generácia bezpečná a zdravá“.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk